Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

29.04.2024

Viljandi Linnavalitsus algatas 22.04.2024 korraldusega nr 221 kinnistule Tähe tn 13 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Väljastatavad projekteerimistingimused on krundile Tähe tn 13 püstitatava hoone ehitusprojekti koostamise aluseks.

Tähe tn 13 krundi kohta on Viljandi Linnavalitsuse 09.06.2014 korraldusega nr 436 kehtestatud detailplaneering „Viljandi linnas Tähe tn 13 asuva krundi osa-ala detailplaneering" (Viljandi linna planeeringute registri nr 2014-001).

Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada planeeringuga määratud hoonestusala, et püstitada ettevõtte toimimiseks vajalik laohoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse Viljandi linna kodulehel 30.04.2024 – 09.05.2024.

Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta arvamusi Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi, e-post viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Viljandi Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada projekteerimistingimuste andmise menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise algatamise korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.