VILJANDI LINNA MUNITSIPAALÜLDHARIDUSKOOLIDESSE VASTUVÕTMINE

Kirjeldus

Viljandi linna koolidesse võetakse vastu sisseastujad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn.

Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu sisseastujaid, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn. 

 

Vastuvõtt 1. klassidesse toimub sisseastuja seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel, mis esitatakse märtsikuu jooksul linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile läbi iseteeninduskeskkonna ARNO.

 

Taotlused vaatab läbi ja probleemid lahendab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

30. aprilliks teeb komisjon oma otsuse teatavaks ka nende laste suhtes, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

Peale 30. aprilli laekuvate taotluste lahendamisega tegelevad koolid.

 

Teised vastuvõtud

  • Vastuvõtu üldhariduskooli 2. kuni 9. klassi korraldab vabade kohtade olemasolul kool. Taotlus esitada läbi iseteeninduskeskkonna ARNO.
  • Vastuvõtu mittestatsionaarsesse õppesse korraldab Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium. Taotlus esitada kooli.

Nõustamist vajavad lapsed pöörduvad koolivalmiduse hinnangu saamiseks Viljandimaa Rajaleidja Keskuse poole Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi, Telefon 5886 0715, E-post: viljandimaa@rajaleidja.ee, Koduleht: http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa

Koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördub lapse seaduslik esindaja, arvestades lasteaia õpetaja, eelkooli logopeed-defektoloogi või perearsti soovitust.

Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise, väikeklassi suunamise, lihtsustatud õppekavaga või toimetulekuõppekavaga (abi- ja toimetuleku) klassidesse suunamise kohta langetab lapsevanema nõusolekul Viljandimaa Rajaleidja Keskus

Kooliväline nõustamismeeskond teeb otsuse koolivalmiduse kohta.

 

Koolimineku toetus on ühekordne toetus 1. klassi astujale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 12 kuud enne kooli astumist Viljandi linn.

Toetuse suurus on 150 eurot.

Taotleja võlgnevuse korral Viljandi linna ees tasaarveldatakse võlgnevus.

Koolimineku toetuse taotlust saab esitada läbi iseteeninduskeskkonna ARNO peale koolikohtade kinnitamist.

Õigusaktid
Vastutaja

Kristlin Oja

kristlin.oja@viljandi.ee

435 4764, 5199 9585

 

Taotlemine

Vajaminevad dokumendid

Taotlus esitatakse läbi ARNO (taotlemine algab 01.03.2023)