Kaeveloa taotlemine

Kirjeldus:                                         

Luba kaevetööde teostamiseks Viljandi linna avalikel tänavatel, väljakutel, jalgteedel, jalgrattateedel ja muudel sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavatel rajatistel või puhkealadel.

Taotlemine:                                

Kaeveloa taotleja esitab vormikohaselt täidetud kaeveloa taotluse koos  vajalike kooskõlastustega Spokust.

Koos- kõlastused:

Kaeveloa blanketile tuleb taotlejal võtta vajalikud kooskõlastused kaevetööde piirkonnas asuvate tehnorajatiste valdajatelt (kontaktandmed kirjas kaeveloa taotluse lisas), muinsuskaitseametist (kaevetöödel Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal) ning vastavatelt ametnikelt (haljastus, ehitus).

Loa andmine:

Kaeveloa väljastab taristu- ja heakorrateenistus kolme tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt eeskirja nõuetekohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

Avariitööd:

Avariilisi kaevetöid (kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ja töö edasilükkamine on vältimatu) võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades e-kirja või telefoni teel koheselt majandusametile ja kaeveala vahetusse ümbrusesse jäävate tehnorajatiste omanikele. Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Tänavate sulgemine:

Kui kaevetöö teostamiseks on vajalik sulgeda tänav, kõnnitee vms. tuleb taotlejal esitada ka tänava sulgemise loa taotlus.

Maksumus:      

Kaeveluba väljastatakse tasuta.

Õigusaktid:

Kaevetööde eeskiri

Vastutaja

projektijuht Claid Ježov, tel. 5787 6914, e-post: claid.jezov@viljandi.ee