Projekti "HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine" lõppraport

02.06.23

Oktoobris kuulutas Viljandi linnavalitsus välja hanke „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine", et leida hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste tarbeks kompetentsikeskuse teenusmudeli looja. Hanke võitjaks osutus OÜ Cumulus Consulting, kes esitas valmis töö 2. maiks. Teenusmudeli väljatöötamine kestis viis kuud, selle raames koguti ja analüüsiti EHISe ja tugispetsialistide esitatud andmeid, viidi läbi koosloome seminare ja arutelusid, nii ülemaakondlikult, kui ka igas omavalitsuses eraldi. Projekti tegevustesse ja mudeli väljatöötamisse kaasati haridusvaldkonna abilinnapea, abivallavanemad, omavalitsuste haridusspetsialistid,  sotsiaalvaldkonna- ja lastekaitse spetsialistid, koolide ja lasteaedade tugispetsialistid ja hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaatorid, maakonna haridusasutuste juhid (s.h Kaare, Ämmuste, Lahmuse ja Jaagu Lasteaed-Põhikool).

18. mail toimus Viljandis projekti vaheseminar, kus Cumulus Consulting tutvustas valminud teenusmudelit. Anti ülevaade haridusvaldkonna tugiteenuste hetkeseisust ja peamistest väljakutsetest Viljandimaal. Tutvustati praktilist koostöömudelit ehk kokkulepitud tegevuste kirjeldust, millised suunad võetakse maakonnaüleselt ja millised iga omavalitsuse puhul eraldi. Kirjeldati ära ka ideaalmudel ehk olukord, kui kõik tegevused oleksid koondatud maakonnaülesesse kompetentsikeskusesse.

Hariduse integreeritud tugiteenuste pakkumine- „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas“

25.07.2022

Projekti eesmärk on suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Otseseks sihiks on töötada välja haridusliku erivajadusega õppijatele suunatud toetamise ja tugiteenuste terviknägemus maakonnas.

Projekti raames töötatakse välja Viljandi maakonna üleselt kompetentsikeskuse teenusmudel integreeritud tugiteenuste pakkumiseks haridusliku erivajadusega ning puuetega lastele ja noortele. Teenusmudel hõlmab lõimitult hariduse-, sotsiaaltöö- ja tervishoiuvaldkondi Mulgi, Põhja-Sakala ja Viljandi vallas ning Viljandi linnas. Lisaks täiendkoolitusprogrammile haridustöötajatele, võimaldatakse projekti raames koolitada (välja) spetsialistid, kelle kaasabil teenusmudeli väljatöötamise järgselt seda praktiseerida ja rakendada. 

Teenusmudeli rakendamise baasiks planeeritakse luua kompetentsikeskus, kuhu koonduvad tugiteenuseid osutavad spetsialistid. Kompetentsikeskus juures tegutseks hariduslike erivajadustega õpilaste kool, mille keskne õppekoht asub Viljandi linnas ja võimalikud õppekohad maakonnas. 

 

Projekti tegevuskava:

  • kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine
  • Integreeritud tugiteenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine
  • HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli piloteerimine ja rakendamine

 

Projekti toetatakse 100% Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks".

Projekti eelarve on 203 640,00 eurot.

Projekt kestab 03.05.2022–30.04.2024.

Projekti elluviijaks on Viljandi Linnavalitsus, projekti partnerid on Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

Projektijuht: Krista Kalda, e-post krista.kalda@viljandi.ee, telefon 5422 0833

"Development of a service model for a SEN competence centre to provide support services in Viljandi County"

21.07.2022

The objective of the project is to increase the capacity of municipalities in Viljandi County to provide support services to disadvantaged children and young people, preventing early leaving from formal education and training and promoting inclusion in education. The immediate aim is to develop a holistic vision of support and support services for learners with special educational needs in the county.

Within the framework of the project, a competence centre service model will be developed for the provision of integrated support services to children and young people with special educational needs and disabilities. The service model encompasses integrated education, social work and health care services in the Mulgi, Põhja-Sakala and Viljandi rural municipalities and in the town of Viljandi. In addition to the in-service training programme for educators, the project will provide the opportunity to train professionals who will help to implement the service model once it has been developed.

A competence centre will be set up as the hub for the implementation of the service model, bringing together professionals involved in the provision of support services. The competence centre would include a school for students with special educational needs, with a central study site in Viljandi and possible study sites elsewhere in the county.

 

Project Action Plan:

  • Development of a service model for the competence centre
  • Training for professionals involved in the provision of integrated support services
  • Piloting and implementation of the SEN Competence Centre service model

 

The project is 100% funded by the European Economic Area and Norway Financial Mechanisms 2014–2021 programme "Local Development and Poverty Reduction" under the call for proposals "Integrated services provision to prevent early school leaving".

The project has a budget of €203,640.

The project will run from 03.05.2022 to 30.04.2024.

The promoter of the project is Viljandi City Government, the project partners are Viljandi, Mulgi and Põhja-Sakala rural municipalities.

Project manager: Krista Kalda, e-mail krista.kalda@viljandi.ee, phone 5422-0833