Asendushooldusteenus lastele

24.10.23

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Asendushooldusteenus tagatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavale lastele kuni 18-aastaseks saamiseni, kui: 1) lapse vanem on surnud;

2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;

4) laps on vanemast eraldatud.

Kui punktides 1 – 4 nimetatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis tagab Viljandi Linnavalitsus lapsele asendushooldusteenuse:  

1) hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;

2) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni, või

3) lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

Asendushooldusteenuse võib tagada abivajavale lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud nõusoleku, et asendushooldusteenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.

Kestvus

1) Asendushooldusele suunamise asjaolude äralangemiseni;  

2) lapse 18-aastaseks saamiseni või hariduse omandamise korral mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;

3) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;

4) lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni;

5) lapse hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekus märgitud perioodil või kuni 90 päeva.

Teenuse maksumus

Vastavalt teenuseosutaja poolt kehtestatud hinnakirjale.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 10 Asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse osutamise kord"  

Kontaktisik

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Triin Tarn

e-post: triin.tarn@viljandi.ee

telefon: +372 435 4728; +372 5333 2288

Vastuvõtt: ruum 5, E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Kuni 90 päeva või periooditi teenuse osutamiseks esitab lapsevanem või lapse füüsilisest isikust eestkostja vabas vormis avalduse Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile.

Aadress: Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum nr 4 või 5.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • vabas vormis avaldus, milles on põhjendatud teenuse kuni 90 päeva või periooditi osutamise vajadust;  
  • teenust vajava lapse isikut tõendav dokument;
  • teenust taotleva hooldusõigusliku vanema või eestkostja isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus (olemasolul);
  • lapse rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
  • sissetulekuid tõendavad dokumendid

Tulemus

Abivajavale lapsele asendushooldusteenuse osutamine