Korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistlus Viljandi linnas Riia mnt 99

13.05.19

Toimumiskoht:

Eesti

Võistluse algusaeg:

03.04.2019

Küsimuste esitamise tähtaeg:

16.05.2019

Võistlustööde esitamise tähtaeg:

30.05.2019 16.00

Võitjate väljakuulutamise kuupäev:

28.06.2019

Korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistluse läbiviimine Viljandi linnas Riia mnt 99 kinnistul tuleneb Viljandi Linnavolikogu poolt kehtestatud üldplaneeringuga (Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneering 2007) sätestatud nõudest, et hooned tuleb projekteerida arhitektuurivõistluse võitnud töö alusel. 

Kinnistu Riia mnt 99 kuulub Viljandi linnale ning kinnistule on seatud hoonestusõigus.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on parima arhitektuurse lahenduse saamine ja isiku(te) leidmine, kellelt võistluse korraldaja tellib pärast võistlust ehitusprojekti.

Võistlusala asub Viljandi linnas Riia mnt ääres. Vastavalt olemasolevale keskkonnale ja kehtivatele strateegilistele planeerimisdokumentidele on võistlusala ja selle naabruse näol tegemist perspektiivse elamupiirkonnaga, kus on võimalus piisava kaubanduse ja teeninduse ning ühiskondlike hoonete tekkimiseks ja tagatud avalik ruum erinevate puhkamis- ja tegevusvõimalustega.

Võistluse vorm: üheetapiline avalik arhitektuurivõistlus.

Võistluse korraldaja: OÜ Fellin Capital koostöös Viljandi Linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga.

Võistluse žürii:   Kalmer Kasela, omaniku esindaja, žürii esimees;
                             Helen Valk, omaniku esindaja;
                             Olav Remmelkoor, Viljandi LV peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja;
                             Jaak-Adam Looveer, arhitekt, EAL;
                             Tõnu Laigu, arhitekt, EAL.

Võistlusel osalemine: Võistlusel osalemise tingimused on alla laetavad lingil

http://www2.viljandi.ee/viljandi/failid/Viljandi_Riia_99_arhitektuurivoistlus.zip

Arhitektuurivõistluse kohta esitatud küsimustele vastab korraldaja. Küsimused saata üheaegselt: jaana@hendrikson.ee ja kalmer.kasela@icloud.com.

Võistlustööd sisaldavad materjalid tuleb tuua või saata posti teel Viljandi Linnavalitsuse sekretärile aadressil Johan Laidoneri plats 5, Viljandi linn.

 

esitatud küsimused ja vastused

1. Kas parkimine tuleb lahendada ainult Riia mnt 99 krundil (tunnus: 89714:002:0045) piires, või võib selleks kasutada tervet planeeringu ala? 

Arhitektuurivõistluse töö peab vastama Viljandi Linnavalitsuse  22.10.2018 korraldusega nr 636 kehtestatud kinnistu Riia mnt 99 detailplaneeringule. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt tuleb Riia mnt 99 kinnistule kavandatava hoonestuse parkimine lahendada omal, st Riia mnt 99 krundil selle Riia mnt poolsel küljel. Vajadusel on lubatud parkimine korraldada ka hoonestuse esimesel, sokli- või keldrikorrusel arvestades, et ka sel juhul peab vähemalt pool hoonete alusest alast maapinna tasandil jääma avalikkusele suunatud kaubandus- või teenindusfunktsiooniga pinnaks. Arhitektuurivõistluse tingimuste kohaselt ei ole hoone A puhul lubatud maa-alust hoonestust, sh parkimist kavandada. Liiklus- ja parkimiskorralduse nõuded on toodud kehtivas detailplaneeringus, seletuskirja ptk-s 4.4. Kavandada saab sellises mahus otstarbeid, et tagatud oleks Linnatänavate standardi kohane parkimiskohtade arv.

2. Kas haljastuse protsendi (20%) arvutamisel arvestada ainult eelpool mainitud krunti või võib arvutamisel kasutada tervet planeeringu ala? 3. Kas nõutud haljastuse protsendi sisse võib arvestada ka teise korruse katuseterrassil asetsevad haljastust (kasthaljastust ja/või haljaskatust)? 

Viljandi Linnavalitsuse  22.10.2018 korraldusega nr 636 kehtestatud kinnistu Riia mnt 99 detailplaneering ja arhitektuurivõistluse tingimused ei säitesta haljastuse protsenti. Haljastuse nõuded on toodud detailplaneeringu seletuskirjas ptk-s 4.5 ja arhitektuurivõistluse tingimustes p 3.5.

3. Kas on olemas mingeid alusmaterjale krundi idasuunas planeeritavale avalikule ruumile ja  kergliiklusteele (võistlusülesandes nimetatud Järveotsa promenaad), kuhu võistlustöös kavandatavate hoonete fassaadid peaksid avanema?

Vastus: Alusmaterjalina on kasutatav Järveotsa linnaosa üldplaneering. Nimetatud üldplaneering muutus küll Viljandi linna üldplaneeringu kehtestamisega kehtetuks, kuid selle lahendus viidi üldisemana üle kogu linna haaravasse üldplaneeringusse. Järveotsa linnaosa üldplaneeringu põhimõtete järgimine on hoonestusõiguse omanikule tehtud kahepoolse hoonestusõiguse lepinguga kohustuslikuks.

Kehtetuks muutunud Järveotsa linnaosa üldplaneering on alla laetav siin.