Sõjapõgenikele püsiva elupinna üürimisega seotud ühekordne toetus

19.07.22

 

Kirjeldus

Püsiva eluruumi üürimisega seotud kulude hüvitamise eesmärk on toetada rahvusvahelise (sh ajutise) kaitse saajate esmast kohanemist. Taotlejaks peaks seega olema sõjapõgenik ise. Küll aga on kohalikul omavalitsusel õigus otsustada, kas kulud tasuda rahvusvahelise kaitse saajale või üürileandjale. Oluline on, et hüvitatavad kulud peavad olema seotud vaid üürilepingu ühekordse sõlmimise või tõlketeenusega.

Et asjaajamine oleks hõlpsam, võib üürileandja hüvitise taotlemisel kohalikku omavalitsusse kaasa minna, ent taotleja peab olema siiski sõjapõgenik ise.

Kulusid hüvitatakse alates 24.02 sõlmitud üürilepingute eest. Kulude hüvitamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele kuludokumendid ja üürileping, millega tõestatakse tehtud kulusid.

Kulude hüvitamine käib vaid kuludokumentide (arved) ja/või üürilepingu alusel. Toetuse andmise ja toetuse suuruse otsustab kohalik omavalitsus vastavalt hinnatud abivajadusele.

Toetuse suurus

Kulude hüvitamisel hindab kohalik omavalitsus taotleja abivajadust ning langetab sellest lähtuvalt otsuse, kas ja millises summas üürimisega seotud kulusid hüvitatakse. Arvesse võetakse ka, millal kulu on tekkinud.

Ühekordse hüvitise taotlemiseks peavad Ukraina sõjapõgenikud olema ajutise kaitse saajad ning registreeritud kohaliku omavalitsuse elanikuks. Hüvitist automaatselt ei maksta, selleks tuleb esitada üürileping ning kui on tehtud eluruumiga seotud kulutusi (nt pisiremont või hädavajalik sisustamine), siis ka kuludokumendid. Sõjapõgeniku abivajadust hindab kohalik omavalitsus ning teeb sellest lähtuvalt otsuse, kas ja millises summas hüvitist makstakse. Maksimaalne hüvitis on alates 1. juunist 1200 eurot, mis on kuuekordne toimetulekupiiri (200 eurot) suurus.

Hüvitist makstakse ühekordselt.

Õigusaktid

Toimingu aluseks olevad seadusandlikud aktid:

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus1

Kontaktisikud  

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Karin Kiis
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetuse taotlemine

Vajaminevad dokumendid

Ühekordne kulude hüvitamine hõlmab endas nii üürilepingu sõlmimisega kaasnevaid kulusid, hädavajalikku sisustamist, maakleritasu jmt.

Täidetud peavad olema järgmised tingimused:

  • taotleja peab olema saanud Eestis ajutise kaitse
  • taotleja elukoht peab olema kantud rahvastikuregistrisse üürilepingus märgitud aadressile.
  • taotleja peab omama tähtajatut või pikaajalist üürilepingut
  • üürileping või eluruumi kasutusleping peavad olema sõlmitud kirjalikult.

Ühekordset hüvitist saab taotleda kohalikus omavalitsuses. Taotlemisel pead olema valmis näitama, mis kulusid oled seoses üürilepingu sõlmimisega kandnud.

Tulemus

Rahaline hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul hüvitise andmise otsuse tegemisest arvates.

Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest ja tõendab seda oma allkirjaga taotlusel. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.