Koolieelsed lasteasutused

Viljandi Lasteaed Krõllipesa
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 53 018 149
E-post: krollipesa@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.krollipesa.ee
Direktor: Margit Suurmets
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Arengukava
Põhimäärus

Krõllipesa lasteaed tegutseb kahes õppehoones:

Mängupesa õppehoone
Aadress: Riia maantee 30, 71010 Viljandi
Telefon: 43 37 066

Krõlli õppehoone
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 43 45 331


Lasteaed Männimäe
Aadress: Riia 93, 71009 Viljandi
Telefon: 43 36 331; 43 36 065
E-post: info@mannimae.ee
Kodulehekülg: www.mannimae.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Eda Lauer
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad, erirühm
Lahtiolekuaaeg: 7-19

 

Viljandi Kesklinna Lasteaed
Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi
Telefon: 5302 5535
E-post: kesklinnalasteaed@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.kesklinnalasteaed.ee
Direktor: Lea Matson
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad.
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Arengukava
Põhimäärus

 

Kesklinna lasteaed tegutseb kahes õppehoones:

Mesimummu õppehoone

Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi

Telefon: 435 0040

Midrimaa õppehoone

Aadress: Tehnika tänav 12, 71011 Viljandi

Telefon: 433 8504 


Lasteaed Karlsson
Aadress: Kesk-Kaare tänav 19, 71015 Viljandi
Telefon: 43 46 080
E-post: karlsson@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.lasteaedkarlsson.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mare Paavel
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19

 

Muud lasteasutused

Viljandi Waldorflasteaed (eralasteaed)

Aadress: Aadress: Lossi tn 7 I korrus (üks rühm)
               Maramaa 6 I korrus (teine rühm)

Telefon: 433 4537; 5553 7289
E-post: info@viljandiwaldorf.ee
Kodulehekülg: www.viljandiwaldorf.ee
Lahtiolekuaeg: 7.30-17.30

 

OÜ Lapsehoiuteenused Kukeräädsik

Aadress: Kooli 2a
Telefon: 524 2998
E-post: info@kukeraadsik.ee
Kodulehekülg: www.kukeraadsik.ee
Juhataja: Irina Kalso

 

OÜ 17 Kevadet Rõõmupalli lastehoid
Aadress: Kevade 17, 71014 Viljandi
Telefon: 51 71 335
E-post: roomupall@roomupall.ee
Kodulehekülg: www.roomupall.ee
Juhataja: Jaanus Vagel

 

Jaani Lastemaja
Aadress: Pikk tänav 10, 71003 Viljandi
Telefon: 5344 2412
E-post: jaani.lastemaja@eelk.ee
Koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee
Facebook: www.facebook.com/Jaanilastemaja/
Arendusjuht: Mirjam Tiitus

 

Üldhariduskoolid

Viljandi Jakobsoni Kool
Aadress: Riia maantee 91, 71009
Telefon: 43 51 840; 43 51 830
Faks: 43 51 839
E-post: kool@vjk.vil.ee
Kodulehekülg: vjk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava Üldosa Tegevuskava
Direktor: Krista Andreson

Viljandi Kesklinna Kool
Aadress: uueveski tee 1, 71004
Telefon: 43 42 360; 43 42 362
Faks: 43 47 982
E-post: sekretar@klk.vil.ee
Kodulehekülg: klk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Aavo Soopa

Viljandi Paalalinna Kool
Aadress: Paala tee 46, 71013
Telefon: 43 44 010; 43 44 011
Faks: 43 44 003
E-post: kool@paalalinna.ee
Kodulehekülg: paalalinna.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Aavo Palo

Viljandi Kaare Kool
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 46 386; 43 46 313
E-post: vkk@vkk.vil.ee
Kodulehekülg: www.vkk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Epp Välba

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 34 396
E-post: kool@vtg.vil.ee
Kodulehekülg: vtg.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mall Kõiv

 

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas riigikool

Viljandi Gümnaasium
Aadress: Hariduse 2, 71020
Telefon: 559 12862
E-post: kool@vilgym.edu.ee
Kodulehekülg: viljandigymnaasium.edu.ee
Põhimäärus
Direktor: Juhan-Mart Salumäe
 

 

Viljandi linnas tegutsevad erakoolid

Viljandi Vaba Waldorfkool
Aadress: Lutsu 3, 71003
Telefon: 433 4537
E-post: info@viljandiwaldorf.ee
Kodulehekülg: viljandiwaldorf.ee
Õpe: alus-, alg-, põhi- ja gümnaasiumiharidus

 

Huviharidus ja -tegevus

 

 

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

 

Viljandi linna 2022. aasta KAVA (ministeeriumile esitatud):

Tegevus Summa
Tegevused HEV noortele 12 279 €
Tegevused LTT valdkonnas 20 000 €
Teadlikkuse tõstmine 6000 €
Juhendajate kompetentsi tõstmine 3000 €
Tegevused riskigrupi noortele 2000 €
Laagrites osalemise võimaldamine 12 000 €
Kättesaadavus huvitegevusele 3000 €
KOKKU 58 279 €

 

Viljandi linna 2022. aasta summa tuleneb riigi poolsest toetusest 45 796 € + 2021. aasta jäägist 12 483 € = 58 279 €

Täpsemat 2022. aasta kava saad vaadata, vajutades SIIA.

 

AVATUD TAOTLUSVOORUD

Laagri osalustasu katmise fond

Avatud on laste ja noorte laagris osalemise osalustasude katmise fondElame hetkel kriiside ajal, mis mõjutavad oluliselt nii perekondade majanduslikku olukorda kui ka perede ja laste vaimset tasakaalu. Leiame, et üks võimalus lastel vaimse pinge maandamiseks on osalemine laagrites. Seepärast aitame peredel katta laste laagrisse saatmise kulusid.

Toetus on mõeldud Viljandi linna laste ja noorte laagrites osalisemise osalustasude täielikuks või osaliseks katmiseks. Laager peab olema seostatav huvitegevusega ning laagri tegevuskavas ei tohi olla ekraaniaega. Laager võib toimuda ükskõik kus Eestis või maailmas.

Ühele lapsele kaetakse ühe laagri osalustasu, maksimumsummas 50 €.

Taotluse võib esitada nii lapsevanem kui laagrit korraldav asutus. Taotlus palun saata aadressile viljandi@viljandi.ee.

Taotlusvorm lapsevanemale

Taotlusvorm asutusele

Aruandevorm asutusele (laagris osalenud laste nimekiri)

Osalustasu katame kas arve alusel, mille saame laagrit korraldavalt asutuselt, või otse lapsevanemale kuludokumentide alusel. Seega palun küsige laagri korraldajalt kindlasti arvet ja makse arve ülekandega.

Laagri osalustasu katmise fondi suurus on 12000 eurot. Fond on avatud jooskvalt kuni vahendite lõppemiseni.

14. juuni seisuga on toetuse saanud    74 last    3575 euro eest.

 

Juhendajate enesetäienduse fond

Avatud on taotlusvoor juhendajate enesetäiendamisele toetuse küsimiseks. Parima kvaliteediga huvihariduse ja –tegevuse pakkumiseks on oluline, et juhendajad käiksid ajaga kaasas. Antud toetusega soovib Viljandi linn anda selleks motivatsiooni ning aidata kaasa rahaliste ressurssidega.

Toetus on mõeldud Viljandi linnas tegutsevates huviharidust ja -tegevust pakkuvates asutustes ning ühingutes tööl olevate juhendajate täiendõppevõimaluste (osaliseks) finantseerimiseks.

Toetuse maksimummäär on 200 € ühe juhendaja / ühe koolituse kohta.

Taotluse peab juhendaja eest tegema asutus või ühing. Taotleda saavad nii munitsipaalkoolid kui eraühingud. Taotlusvoor on avatud jooksvalt läbi aasta ning taotlus asub SIIN.

Taotlus tuleb täidetult saata aadressile viljandi@viljandi.ee.

Toetuse väljamaksmine toimub arve alusel tagantjärele - ehk peale koolituse toimumist ning aruande esitamist. Aruanne asub SIIN. Aruanne tuleb saata samuti aadressile viljandi@viljandi.ee.

Juhendajate enesetäienduse fondi suurus on 3000 eurot. Fond on avatud jooskvalt kuni vahendite lõppemiseni.

14. juuni seisuga on toetuse saanud    3 juhendajat    487 euro eest.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
435 4755