Täiskasvanud isikute tugiisikuteenus

05.04.17

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elava täiskasvanud isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Teenuse saaja valib endale ise sobiva teenuse vahetu osutaja. Teenuse vahetut osutajat aitavad vajadusel leida teenuse saaja sugulased, tuttavad või linnavalitsuse sotsiaalameti spetsialist.

Teenust on õigustatud saama eelkõige isikud:

 • kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;

 • kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;

 • asenduskoduteenuselt, turvakoduteenuselt, perekonnast hooldamiselt lahkunud isikud iseseisvalt elama asudes;

 • kelle üle on seatud eestkoste;

 • kelle üle seatud eestkoste on lõppenud ja kes on asunud iseseisvalt elama.

Teenuse kestvus

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.

Teenuse osutamise koht ja teenuse eest tasumine

 • Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest, kuid eelkõige osutatakse teenust teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas.

 • Täiskasvanud isikute tugiisikuteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta, kulutused, mis teenuse vahetul osutajal tekivad teenuse saaja saatmisel (transport vms), tasub üldjuhul teenuse saaja.

Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 24.11.2016  määrus nr 101 „Täiskasvanud isikule tugiisikuteenuse osutamise kord"

Vastutaja

Silvi Reimann
puuetega inimeste hoolekande spetsialist
e-post: silvi.reimann@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus, mille saab Viljandi Linnavalitsuse veebist või sotsiaalametist.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 1.

Vastuvõtt: E, N 9-11.30; 13.30-16

Vajaminevad dokumendid

 • vormikohane avaldus;

 • isikut tõendav dokument;

 • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus.

 

Taotluse juurde esitada olemaolu korral:

 • rehabilitatsiooniplaan;

 • kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta.

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsusest teavitatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.