Üliõpilase sotsiaalne toetus

20.06.24
 

Kirjeldus

Vähekindlustatud perede üliõpilaste sotsiaalset toetust makstakse üliõpilase isikliku avalduse alusel kui:

 • üliõpilase Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn ja kes õpib Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi litsentsi omavas kõrgkoolis;
 • üliõpilase leibkonna kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (esimesele pereliikmele 400 eurot, igale järgnevale  täisealisele liikmele 320 eurot ja igale alaealisele liikmele 480 eurot). Eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.
 • üliõpilase viimase semestri õpitulemused on hinnete keskmisena vähemalt hea (sügisesel taotlusel võetakse esmakursuslastel arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine hinne)

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Üliõpilase sotsiaalse õppetoetuse suurus 45 kuni 80 eurot määratud perioodi kuu kohta.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 08.01.2024 nr 12 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Toetuse taotlemiseks peab esitama avalduse.

Taotlusi võetakse vastu 2 korda aastas:

 • septembrikuu jooksul (kuu viimaseks päevaks), kusjuures toetus määratakse septembri-detsembrikuude eest;
 • veebruarikuu jooksul (kuu viimaseks päevaks) talvise semestri õpitulemuste põhjal ning toetus määratakse jaanuari-maikuude eest.
   
 • Esita taoltus läbi Spoku e-teenuste SIIT

Vastuvõtt: ruum 2, E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

Avalduse näidisvorm: PDF RTF

Avalduse juurde tuleb lisada:

 • kõikide pereliikmete kolme eelneva kalendrikuu pangakontode väljavõtted ja eluasemekulude arved;
 • tõend kõrgkoolis õppimise kohta (sh. info õppevormi kohta);
 • hinneteleht viimase semestri õpitulemuste kohta (esmakursuslastel sügisesel taotlusel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia)

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsusest teavitatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.