Hooldajatoetus täiskasvanutele

21/11/23

Kirjeldus

Hooldajatoetust makstakse Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavate 18-aastaste ja vanemate inimeste, kes tervislikust seisundist tingituna vajavad kõrvalabi ja juhendamist, hooldamise eest teovõimelisele hooldajale või eestkostjale.

Toetuse suurus

  • 40 eurot kuus, kui täisealine hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval;
  • 60 eurot kuus, kui täisealine hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt.

Toetuse kestvus

Hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul taotluse või täiendavalt nõutud andmete esitamisest.

Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu esimesest kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt kalendrikuu viimaseks tööpäeval.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017  määrus nr 3 ,,Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord''

Viljandi Linnavalitsuse 17.02.2020 korraldus nr 65 "Hooldajatoetuse määrade kehtestamine"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialistid:

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4745; 

+372 5333 3227

Jaanika Ritval

e-post: jaanika.ritval@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758+372 5193 8320

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 1.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus (PDFRTF) hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse saamiseks;
  • isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus;
  • rehabilitatsiooniplaan;
  • kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta;

hoolduse lõpetamiseks tuleb täita avaldus (PDFRTF).

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 10 päeva jooksul. 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 10 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

 

PDF