Eluruumide kohandamise toetus

23/05/24

Kirjeldus

Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Eluruumi kohandamise kulud hüvitatakse üldjuhul Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavale puudega isikule, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus § 2 lõige 1 ütleb, et puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel

Kulude hüvitamisel lähtutakse puudega isiku puudest lähtuva eluruumi kohandamise vajadusest, arvestades tema ja tema ülalpidamiskohustusega isikute ning pereliikmete sissetulekuid.

Toetuse suurus

Toetuse suuruse otsustab Viljandi Linnavalitsus lähtudes sotsiaalkomisjoni ettepanekust. 

Hüvitise suurus on üldjuhul maksimaalselt 85% kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui linnavalitsuse poolt kehtestatud hüvitise maksimaalne summa. Maksimaalne hüvitise summa on 3000 eurot. Linnavalitsusel on õigus taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute ja pereliikmete majanduslikust olukorrast lähtuvalt anda hüvitist esimeses lauses sätestatud määrast erinevalt.

Taotlejal on õigus saada hüvitist ühe taotluse kohta viie aasta jooksul.

Toetuse määramine

Otsuse hüvitise määramise või määramata jätmise kohta teeb linnavalitsus 10 tööpäeva jooksul viimase nõutud dokumendi saamisest või dokumendi esitamise tähtaja möödumisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

Kulud hüvitatakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, köögitoimingutes, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

Kulusid ei hüvitata, kui:
1) taotleja, tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidamiskohustusega isikute (edaspidi ülalpidamiskohustusega isikud) varaline seisund võimaldab kulud ise kanda;
2) taotleja või temaga sama eluruumi kasutavad ülalpidamiskohustusega isikud eiravad järjepidevalt oma vastutust taotleja toimetuleku tagamisel;
3) taotleja ei ole säästlikult ja otstarbekohaselt kasutanud eluruumi kohandusi, mille kulu on varem hüvitatud linnaeelarve vahenditest;
4) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest;

6) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja (alla 5 aasta) vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt. Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 26.04.2018 määrus nr 17  ,,Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord''

Viljandi linnavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 345 "Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine ja teenuse ning toetuse taotlemise vormide kinnitamine"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Hetkel ametikoht täitmata, kontaktid toimivad
e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4745; +372 5333 3227

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada vabas vormis avaldus (või kasutada näidisvormi: avaldus) koos lisadokumentidega Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile.

Vajaminevad dokumendid 

Taotleja või tema seaduslik esindaja esitab koos taotlusega:
1) kohandustöödega seonduvad hinnapakkumised (vähemalt 2 pakkumist);
2) eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
3) eluruumi kaasomaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
4) korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
5) taotleja, tema ülalpidamiskohustusega isikute ja pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid (pangakontode väljavõtted jms).

Sotsiaalameti spetsialistil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

Tulemus

Kulude hüvitamise taotlused vaatab läbi linnavalitsuse sotsiaalkomisjon ja teeb ettepaneku linnavalitsusele.

Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja pärast kohanduste teostamist sotsiaalametile kulu tõendavad dokumendid.

Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud dokumentide saamist teostavad sotsiaalamet koostöös majandusametiga 10 tööpäeva jooksul kohandatud eluruumi ülevaatuse koostades vastavasisulise kontrollakti, milles märgitakse muu hulgas eluruumi kohandamiseks tehtud tööd, hinnang tehtud tööde ja kuludokumentide vastavusele ning hüvitamisele kuuluv lõplik summa.

Hüvitis makstakse pärast kontrollakti koostamist taotleja arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul. Taotleja võib tema seadusliku esindaja soovil hüvitamisele kuuluva summa kanda ka arve alusel tööde teostaja arvelduskontole.

Linnavalitsusel on õigus hüvitis tagasi nõuda, kui taotleja või tema seaduslik esindaja on esitanud hüvitise taotlemisel valeandmeid.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.