Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse linnaarengu spetsialisti

Linnaarengu spetsialisti põhieesmärgiks on kavandada Viljandi linna arengu põhisuundi ning algatada, koordineerida ja läbi viia arendusprojekte.

Nõuded linnaarengu spetsialisti kandidaadile:

 1. kõrgharidus;
 2. eelnev projektijuhtimise ja arengukava koostamise kogemus;
 3. head teadmised omavalitsuse finantseerimise alustest;
 4. eesti keele oskus kõrgtasemel, hea inglise keele oskus;
 5. väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 6. arvuti kasutamise oskus oma ametialaste ülesannete täitmiseks;
 7. hea analüüsi- ja algatusvõime ning koostöövalmidus  (võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt), kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime (kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest), enesekehtestamisoskus;

Linnaarengu spetsialisti peamised tööülesanded:

 • Viljandi linna projektipõhiste tegevuste elluviimine, koordineerimine;
 • projektide ettevalmistamine ja algatamine, dokumentatsiooni koostamine, vajalike kooskõlastuste ja taotluste vormistamine, aruandlus, suhtlus rahastajate ja partneritega;
 • Viljandi linna arengukava koostamine ja teiste strateegiliste dokumentide väljatöötamisel ja elluviimisel osalemine, arengukava koostamiseks vajalike materjalide süstematiseerimine;
 • Viljandi linna arengut tutvustavate ürituste korraldamine;
 • osalemine Viljandi linna eelarve ja linna ruumilises planeerimisel;
 • projektide tasuvus- ja teostatavusanalüüside läbiviimine;
 • kaasava eelarve menetluse koordineerimine;
 • linna iseloomustavate näitajate kogumine, vastava andmebaasi loomine ja haldamine ning linnaarengu ülevaate koostamine;
 • rahvusvahelistest ja riiklikest finantseerimisvõimalustest ülevaate omamine ja informatsiooni edastamine linnavalitsuse struktuuriüksustele;
 • koostöövõimaluste leidmine regiooni ja riigi siseselt ning rahvusvaheliste koostööprojektide algatamine linna arengueesmärkide täitmiseks;
 • osalemine oma töövaldkonnas korraldatavate riigihangete ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 • oma tööülesannete piires linna õigusaktide eelnõude koostamine;
 • linnavalitsuse teenistujate ja allasutuste nõustamine projektide koostamise ja juhtimise osas;

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771 või e-kiri riho.tipp@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 1. veebruariks k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnahooldus pakub tööd majahoidjatele

Töö sisuks on Viljandi linnale kuuluvate kinnistute ümbruste heakorrastamine ning korrashoidmine.

Heakorrastamise hulka kuulub: koristamine, lumelükkamine, hekkide pügamine, muruniitmine ning teised heakorratööd vastavalt vajadustele.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Töötasu 775.- EUR

Tööaeg 6.00-15.00 (võimalik töötada osatööajaga)

Nõudmised kandidaadile:

 • kohusetundlikkus ja oskus iseseisvalt töötada

Soovituslik:

 • B-kategooria juhiluba
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus
 • eelnev töökogemus

Täiendav info Linnahoolduse juhatajalt tel: 517 1894 või e-posti teel linnahooldus@viljandi.ee

CV  palume saata Viljandi Linnahooldusele Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020 või e-kirjaga linnahooldus@viljandi.ee