TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

04.02.2020

Viljandi Linnavalitsuse 27.01.2020 korraldusega nr 47 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata krundile ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu ja vajadusel abihoonete püstitamiseks.

Vastu võetud ja avalikul väljapanekul olevas detailplaneeringus on kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b krundi  kasutamise sihtostarbeks üksikelamu maa (EP).
Üksikelamu krundile on määratud ehitusõigus ning planeeringulised ja arhitektuursed nõuded uushoonete püstitamiseks. Pääs üksikelamu krundile on planeeritud C. R. Jakobsoni tänavalt. Parkimine on lahendatud krundil. Planeeringuala suurusega ca 0,13 ha hõlmab kinnistut C. R. Jakobsoni tn 45b ning kinnistu piiriga külgnevas osas C. R. Jakobsoni tänavat.
Planeeringuala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27010) kaitsevööndis. Detailplaneeringu koostamise eel on vastavalt kultuuriministri määrusele 01.07.2015 nr 4 „Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord" koostatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused (Reinula ja Stern OÜ töö nr 2019-01, „Muinsuskaitse eritingimused Viljandi linnas C. R. Jakobsoni tn 45b asuva elamumaa krundile detailplaneeringu koostamiseks").

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.02.2020‑01.03.2020 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse Viljandi linna veebilehel.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.