TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

09.10.2019

Viljandi Linnvalitsuse 07.10.2019 korraldusega nr 479 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks kinnistu Uku tn 19 detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata krundile ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu ja vajadusel abihoone püstitamiseks.

Vastu võetud ja avalikul väljapanekul olevas detailplaneeringus on krundile määratud kasutamise sihtotstarbeks EP - üksikelamumaa.

Planeeringuala suurusega ca 0,22 ha hõlmab kinnistut Uku tn 19, kinnistu läänepiiriga külgnevas osas Heina tänavat, põhjapiiriga külgnevas osas Uku tänavat T2 ning idapiiriga külgnevas osas Veere tänavat T1.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.10.2019 ‑ 10.11.2019 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse Viljandi linna veebilehel.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või viljandi@viljandi.ee.

 

27.09.2019

Viljandi Linnvalitsuse 23.09.2019 korraldusega nr 450 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks kinnistu Hariduse tn 7 detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada krunt Hariduse tn 7 kolmeks elamukrundiks, määrata moodustatavatele kruntidele hoonestusalad ning ehitusõigus ja lahendada muud planeerimisseaduse § 126 toodud ülesanded.

Vastu võetud ja avalikul väljapanekul olevas detailplaneeringus on hoonestatud krundile määratud kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa ja ridaelamumaa, kahele hoonestuseta krundile on määratud kasutamise sihtotstarbeks üksikelamu maa.

Planeeringuala suurusega 3516 m² hõlmab planeeritava Hariduse tn 7 kinnistu ja sellega külgneva Hariduse tänava ning Talli tänava maa-ala, kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted. Planeeringuala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27010).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.10.2019 ‑ 27.10.2019 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse Viljandi linna veebilehel.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või viljandi@viljandi.ee.

 

16.09.2019

Viljandi Linnavalitsuse 09.09.2019 korraldusega nr 424 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks Viljandis kinnistu Piiri tn 2b detailplaneering.

Planeeringuala suurus on ca 1,34 ha. Planeeringualas on kinnistu Piiri tn 2b (89718:001:0054, pindala 11332 m², sihtotstarbed ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ja Piiri tänava osa kinnistuga Piiri tn 2b külgnevas ulatuses.

Detailplaneeringuga määratakse krundile ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded äri- ja tootmishoonete laiendamiseks ning püstitamiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.09.-14.10.2019 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse Viljandi linna veebilehel.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või  viljandi@viljandi.ee.