Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Viljandi Päevakeskuse peaspetsialisti leidmiseks

Viljandi Päevakeskuse peaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on laste- ja perede osakonna loomine ja selle tegevuse edaspidine juhtimine.

Laste- ja perede osakonna eesmärgiks on tagada Viljandi linna lastele, noortele ja lastevanematele ning nendega tegelevatele spetsialistidele kvaliteetne ja mitmekülgne nõustamisteenus.

Loodava osakonna ülesanneteks on:

 • koguda ning analüüsida lapsi ja noori puudutavat informatsiooni (sh koolikohustuse mittetäitmist ja põhihariduseta koolist väljalangemist), mis on nõustamiseks, teenuse osutamiseks ja arendamiseks ning päevakeskuse tegevuste planeerimiseks vajalikud;
 • koondada, süstematiseerida ja vahendada infot ning teavitamis- ja nõustamisalaseid metoodilisi materjale;
 • korraldada tegevuse eesmärkidest tulenevaid üritusi, teabepäevi, kursuseid ning koolitusi;
 • kaasata oma tegevustesse ja teenuste arendamisse noori, haridusasutusi, linnavalitsuse ameteid ning teha siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd;
 • viia ellu eesmärkide saavutamist toetavaid projekte, osaleda siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
 • toetada perekondi kogukonda lõimumisel.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellel vastav kvalifikatsioon sotsiaalteaduste valdkonnas;
 • Oskad eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel;
 • Sul on hea arvutioskus.
 • Kasuks tuleb varasem töökogemus juhina;
 • Sa saad edukalt hakkama suure töökoormuse ja pingeliste olukordadega ning Sa ei karda väljakutseid;
 • Väärtustad meeskonnatööd ning oled hea suhtleja ja esineja;

Omalt poolt pakume Sulle võimalust kaasa lüüa uue üksuse loomises, panustada Viljandi linna hariduselu arengusse, enesetäiendamise võimalust valdkonnaalastel koolitustel ning eneseteostusvõimalusi.

Lisainformatsiooni saab abilinnapealt Janika Kivistikult telefonil 435 4757

Kandideerimiseks esita 25. juuliks k.a. Viljandi Linnavalitsusele Linnu t 2 Viljandi 71020 või e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee

 • Elulookirjeldus (CV);
 • Motivatsioonikiri, milles too välja oma senised suuremad tööalased saavutused ja visioon laste- ja perede osakonna juhatajana;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia;
 • Muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti heakorrajuhi

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Kinnisvara heakorrajuhi põhiülesanneteks on Viljandi linna omandis või lepingulistes suhetes olevatel hoonestatud kinnistutel ning kinnistutel paiknevatel hoonetel heakorrateenuse korraldamine (sh. hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga ning tagatud hoonete kasutajate rahulolu.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • eelnev erialane töökogemus;
 • hea arvuti kasutamise oskus sh soovitav kinnisvara haldus tarkvara kasutamise oskus;
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritus.

Omalt poolt pakume võimalust eneseteostuseks tervikliku kinnisvara korrashoiutegevuse loomisel ja koordineerimisel ning enesetäiendamist valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info abilinnapealt Kalvi Märtin tel 435 4713.

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 12. juuliks 2017 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee