Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse haldusameti

taristu- ja heakorrateenistuse juhi.

 

Taristu- ja heakorrateenistuse juht kuulub haldusameti struktuuriüksuse koosseisu. Tema ülesandeks on linna tänavavõrgu ja tehnilise taristu arengu väljatöötamise koordineerimine, vastavate uuringute tellimine ja hangete korraldamine ning järelevalve teostamine. Töö sisaldab linna liiklusrajatiste ja infrastruktuuriobjektide projekteerimistingimuste koostamist ja ehitusprojektide projektijuhtimist.

 

Teenistuskohustused

 • teenistuse igapäevase töö korraldamine ja juhtimine ning kontroll teenistusele pandud ülesannete täitmise üle;  
 • vastavuses eelarve ja arengukavaga hoonestatud kinnistute, teede ning sildade ehitusprojektide, ehitustööde ja omanikujärelevalve tellimistega seotud tegevuste koordineerimine;
 • teenistuse vastutusvaldkonnas lepinguprojektide koostamine ja järelevalve teostamine lepingute täitmise üle;
 • eelarve koostamine teenistusele pandud ülesannete täitmiseks;
 • jooksva aruandluse korraldamine eelarve täitmisest;
 • oma tegevusvaldkonna piires õigusaktide eelnõude esitamine linnavalitsuse istungile;
 • oma töövaldkonna kohta aruandluse esitamine.

 

Kandideerimiseks soovime, et Sul oleks: 

 • kõrgharidus;
 • ametikohast tulenevaid teenistusülesandeid reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • võime eristada olulist mitteolulisest, oskus tegeleda ülesannetega süsteemselt;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • iseseisvus ja algatusvõime;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgseid ja põnevaid tööülesandeid;
 • rohkelt arenemisvõimalusi linna taristu haldamise ja arendamisega seotud valdkonnas;
 • võimalust erialasteks täiendkoolitusteks;
 • puhkust 35 kalendripäeva
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist;
 • ametitelefoni kasutamise võimalust.

Täiendav info ametijuhilt Andres Mägilt tel 435 4752 või e-posti aadressilt andres.magi@viljandi.ee

 

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 8. märtsiks 2021 aadressile Linnu tn 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga aadressile viljandi@viljandi.ee.

 

......................................................................................................................................................................................................................

 

Viljandi Linnahooldus võtab teenistusse haldusjuhi.

 

Haldusjuhi tööülesanneteks on Viljandi linnale kuuluva kinnis- ja vallasvara remonttööde planeerimine ning organiseerimine, rajatiste, taristu ja inventari regulaarne kontroll, vajadusel ekspertide kaasamine probleemide lahendamisel. Töö sisaldab hankeplaanide koostamist ning hilisemat tööde kontrollimist ja aktiveerimist. Samuti haldustarkvara infosüsteemi kasutamist.

 

Töös edukas olemiseks soovime, et sul oleks:

 • vastav kutseharidus keskharidusega;

 • töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 2 aastat;

 • eesti keele oskus kõrgtasemel;

 • B1 kategooria juhiluba;

 • arvutioskus kesktasemel;

 • otsustusvõime ja vastutustunne;

 • suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma ametikoha pädevuse piires;

 • väärikus ja lojaalsus;

 • oskus töötada koos meeskonnaga;

 • hea pingetaluvus;

 • positiivne ellusuhtumine.

 

Omalt poolt pakume: 

 • suurepärast eneseteostuse võimalust meeldivad kollektiivis;

 • usaldusväärset ja kindlat töösuhet kindla sissetulekuga;

 • võimalust panustada ja rääkida kaasa Viljandi linna arengus.

 

Täiendav info Viljandi Linnahoolduse juhatajalt Koidu Illisson tel 58359449 või e-posti aadressilt koidu.illisson@viljandi.ee

 

Kandideerimiseks esitada kaaskiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 3. märtsiks 2021 aadressile Linnu tn 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga aadressile viljandi@viljandi.ee.