TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

02.12.2019

Viljandi Linnavalitsuse 25.11.2019 korraldusega nr 545 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks kinnistu Vilja tn 14 detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata krundile ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu ja vajadusel abihoonete püstitamiseks.

Vastu võetud ja avalikul väljapanekul olevas detailplaneeringus on kinnistu Vilja tn 14 krundi  kasutamise sihtostarbeks üksikelamu maa (EP).
Üksikelamu krundile on määratud ehitusõigus ning planeeringulised ja arhitektuursed nõuded uushoonete püstitamiseks. Pääs üksikelamu krundile on planeeritud Vilja tänavalt. Parkimine on lahendatud krundil. Planeeringuala suurusega ca 0,24 ha hõlmab kinnistut Vilja tn 14 ning kinnistu piiriga külgnevas osas Vilja tänavat.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.12.2019‑29.12.2019 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse Viljandi linna veebilehel.
Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või  meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

11.11.2019

Viljandi Linnvalitsuse 04.11.2019 korraldusega nr 506 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks kinnistute Raua tn 7 ja Raua tn 7c detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kruntidele ehitusõigus ja lahendada muud planeerimisseaduse §126-s sätestatud ülesanded tootmishoonete laiendamiseks ning parkimisalade suurendamiseks.
Vastu võetud ja avalikul väljapanekul olevas detailplaneeringus on kinnistute Raua tn 7 ja Raua tn 7c kruntide kasutamise sihtotstarveteks planeeritud tootmishoonete maa (TT), laohoonete maa (TL) ning kontori- ja büroohoonete maa (ÄB).
Pääs kruntidele on planeeritud Raua tänavalt ning parkimine on lahendatud kruntidel. Planeeringualas suurusega ca 1,4 ha on kinnistud Raua tn 7, Raua tn 7c ning Raua tänav planeeritavate kruntide ulatuses.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.11.2019 ‑ 08.12.2019 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse Viljandi linna veebilehel.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või viljandi@viljandi.ee.