TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

20.05.2020

Viljandi Linnavalitsuse 11.05.2020 korraldusega nr 200 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks kinnistu Paisu tn 14 detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata krundi ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 726 m².
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule pandud detailplaneeringus on kinnistu Paisu tn 14 krundi kasutamise sihtostarbeks määratud üksikelamu maa (EP). Krundile on määratud ehitusõigus ning planeeringulised ja arhitektuursed nõuded uue elamu püstitamiseks. Pääs krundile Paisu tänavalt ei muutu. Parkimine on lahendatud krundil.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.06.2020 - 14.06.2020 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse ajalehes Sakala ja Viljandi linna veebilehel.
Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee
 

20.05.2020

Viljandi Linnavalitsuse 18.05.2020 korraldusega nr 204 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks kinnistu Ploomi tn 11 detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata krundi ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 700 m².
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule pandud detailplaneeringus on kinnistu Ploomi tn 11 krundi kasutamise sihtostarbeks määratud üksikelamu maa (EP). Krundile on määratud ehitusõigus ning planeeringulised ja arhitektuursed nõuded uue elamu püstitamiseks. Pääs krundile on planeeritud Ploomi tänavalt. Parkimine on lahendatud krundil.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.06.2020 - 28.06.2020 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis. Vastavasisuline teade avaldatakse ajalehes Sakala ja Viljandi linna veebilehel.
Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee