Viljandi Linnavalitsuse 14.01.2019 istungi päevakord

1. Majandusküsimused

1.1. Rajatava puuraugu asukoha kooskõlastamine

1.2. Hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud enampakkumise tulemuste kinnitamine

2. Sotsiaalküsimused

2.1. Eaka hoolduskuludes osalemine (3)

2.2. Hoolduskuludes osalemine

2.3. Isikliku abistaja teenuse osutamine (3)

2.4. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine

2.5. Viljandi Päevakeskuse perelepitusteenuse hinna kehtestamine

3. Rahandusküsimused

Viljandi linna 2019. aasta eelarve kinnitamine

4. Haridus- ja kultuuriküsimused

4.1. Ajutise komisjoni moodustamine

4.2. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine

4.3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2019. aastal

5. Arhitektuuriküsimused
5.1. Kinnistute Raua tn 7 ja Raua tn 7c detailplaneeringu algatamine
5.2. Nõusoleku andmine maaüksuste liitmiseks, aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
5.3. Nõusoleku andmine linna kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega
6. Muud küsimused
6.1. Taksoveoloa andmine
6.2. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
6.3. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
6.4. Ettevõtluse edendaja 2018
6.5. Viljandi linna aastapreemia 2018
6.6. Viljandi linna elutööpreemia 2019