Viljandi Linnavalitsuse 06.07.2020 istungi päevakord

1. Haridusküsimused
1.1. Viljandi Linnavalitsuse 29.06.2020 korralduse nr 279 „2020. aasta III vooru noorsootöö valdkonna projektitoetuste määramine" muutmine
1.2. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
 
2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
2.1. Ehitisele kasutusloa andmine
2.2. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitusloa väljastamine
2.3. Nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks, aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
2.4. Detailplaneeringu kehtestamine
 
3. Majandusküsimused
3.1. Konkursi "Kaunis Viljandi 2020" komisjon
3.2. Hoonestusõiguse lepingu muutmine
3.3. Hoonestusõiguse võõrandamine
3.4. Riigihangete otsused
3.5. Riigihanke korraldamine
 
4. Muud küsimused
4.1. Taksoveoloa andmine
4.2. Reaalservituutide seadmine