Viljandi Linnavalitsuse 17.09.2018 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Eaka hoolduskuludes osalemine (3)

1.2. Järelhooldusteenuse toetuse määramine

1.3. Linnavara tasu kasutusse andmine

1.4. Volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

Koolimineku toetuse väljamaksmine

3. Linnavaraküsimused

3.1. Viljandi Linnavalitsuse 09.07.2018 korralduse nr 411 „Linnavara võõrandamine" muutmine

3.2. Linnavara tasuta kasutusse andmine

3.3. Kinke vastuvõtmine

4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

4.1. Maaüksuse jagamine, aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

4.2. Nõusoleku andmine linna kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega (2)

4.3. Viljandi kesklinna Carl Robert Jakobsoni tänavaga, Turu tänavaga ja Turu tänav 14 krundiga piirneva maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas seisukoha võtmine

4.4. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitusloa väljastamine

5. Majandusküsimused

5.1. Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

5.2. Maa kasutusse andmine

5.3. Viljandi Linnahoolduse töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine

6. Muud küsimused

Ujulateenuse ostmine