Viljandi Linnavalitsuse 15.01.2018 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Sotsiaaleelarvelt toetuse määramine

1.2. Volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks

1.3. Viljandi Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 76 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine

1.4. Asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse osutamise kord

2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

2.1. Kinnistu jagamine, aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

2.2. Aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

2.3. Arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta, katastriüksuse sihtotstarbe määramine

3. Majandusküsimused

3.1. Ehitistele kasutusloa andmine

3.2. Vara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine