Viljandi Linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord

1. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

1.1. Vaide läbivaatamine Viljandi Linnavalitsuse 20.02.2017 korralduse nr 73 „Roo tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" peale

1.2. Aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

1.3. Nõusoleku andmine kinnistute piiride muutmiseks, katastriüksuste aadresside ja sihtotstarvete määramine

1.4. Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise töökomisjoni liikmete määramine

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks

2.2. Huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine

3. Rahandusküsimused

2017. aasta esindusmeeskondade ja noortespordi toetuste määramine

4. Majandusküsimused

Riigihanke ,,Aia- ja haljastusjäätmete kogumine ja vedamine" (viitenumber 183870) otsuste kinnitamine

5. Sotsiaalküsimused

Eaka hoolduskuludes osalemine