27.08.19

Lõppenud projektid

Puuetega inimeste eluaseme kohandamine Viljandi linnas

2018-2019

ERDF toetus 85 % / 36 945 €

Meede 2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

 

Kohandati Viljandi linnas 9 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele mistõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

 

Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine

2018

ERDF Toetus 85 % /1121406,13 €

Meede 2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)

Uuendati Kantremaa tööstusala tänavate tugitaristut, et tagada parem ligipääs sealsetele ettevõtetele ja nende töötajatele ning luua võimalused uuteks investeeringuteks ja uute ettevõtete tekkeks. Seeläbi tõusis piirkonna atraktiivsus ja ettevõtlusaktiivsus.

 

Viljandi Spordihoone vana korpuse katuse rekonstrueerimine

2018

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetus

61711,20 €

Rekonstrueeriti hoone katus.

Viljandi Männimäe lasteaia energiatõhususe edendamine

2018

Heitme-kaubanduse kauplemissüsteemi (HKS) toetus

63 % /434037,24 € energiatõhususega seotud töödest

Meede Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine

Muudeti lasteaiahoone energiatõhusamaks.

Viljandi Raekoja pargi lipuväljaku arendamine

2017

EAS, lipuväljakute arendamise toetus 28 973,99 €

Kujundati Viljandi Raekoja pargist multifunktsionaalne ja terviklik lipuväljak, mida kasutakse olulisemate riiklike tähtpäevade tähistamiseks kui ka kohalike sündmuste pidamiseks.

Muudeti olemasolevate lipumastide asukohta ning lisati kolm masti. Parki paigaldati kümme uut Viljandi vanalinna miljööga sobivat pinki ning lipumastide valgustus.

Viljandi ja Paala järve kalastamistingimuste parandamine

2017

Keskkonnaprogrammi toetus 9660 €

Uuendati Viljandi ranna ujula ujuvkai ning teostati veetaimestiku niitmis- ja äraveotööd olemasolevate paadisildade vahetust ümbrusest.

Viljandi raudteepeatuse ühenduste arendamine

2017

Ühtekuuluvusfondi (CF) toetus

85 % / 768 574 €

Meede 2014-2020.10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes

Projektiga arendati Viljandi raudteepeatusega seotud infrastruktuuri. Rekonstrueeriti tänavaid ca 1100 meetrit ja kergteid ca 1400 meetrit, 24 parkimiskohta ja rajatakse 22 uut. Tänavavalgustuspunkte rekonstrueeriti 22 ning lisandus 15. Raudteepeatuse juurde rajati 8- kohaline jalgrattaparkla.

 

Teisel ringil targaks Viljandimaal

2016-2018

ESF toetus

100% / 108 329 €

Meede 2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi projekti on suunatud haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomisele kooliõpingute juurde. Projekti käigus teavitatakse õppijaid õpingute jätkamise võimalusest reklaami ja otseturunduse kaudu, samuti koostöös Töötukassa ning Rajaleidjaga. Samuti toetatakse õppijaid haridustee edukal jätkamisel ja lõpetamisel individuaalse juhendamise ja online-nõustamisega. Projekti käigus valmivad raudvara ja tasanduskursused e-õppes.

 

Proaktiivsete ja automatiseeritid KOV avalike teenuste disain ja protüüpimine

2016-2017

ERDF toetus

85% / 20 400 €

Meede 2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine

Projekti eesmärk oli valmistada ette kolme Viljandis pakutava teenuse proaktiivseks ja/või automaatseks muutmist – 1) sünnitoetus; 2) MTÜdele toetuste eraldamine, 3) ranitsatoetus.

 

Lasteaiakohtade pakkumine ning alushariduse andmine 1,5- 7 - aastastele lastele

2015-2018

ESF toetus

73,35% / 88 362 €

Meede 2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele.

Viljandi lasteaias Mängupesa avati üks uus sõimerühm 16-le lapsele.

 

Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2015 ja 2016

 

2015-2016

Keskkonnaprogrammi toetus 14274 €

Viljandi maastikukaitseala aru-ja lamminiidu liikide ja elupaikade jätkusuutlik säilimine ca 3.64 ha suurusel alal, kaitseala nõlvade ( Närska mäe piirkonna) võsast puhastamine, maastiku kujundamine ja ülepinnaline niitmine ca 2,75 ha suurusel alal, veetaimestiku niitmine ujumiskohtades 3,00 ha suurusel alal.

Kantremaa tööstuspiirkonna liiklusohutuse suurendamine

2014

ERDF toetus

85% / 232 529 €

Meede 2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

 

Rajati kergliiklustee ja tänavavalgustus. Raskeveokite liikluse ümbersuunamine Raua tänavalt Metsküla teele suurendas lisaks jalakäijatele ka autodega liiklejate ohutust.

 

Nõukogudeaegse Viljandi linaketramis-ja kudumisvabriku veehoidla lammutamine

2014

Keskkonnaprogrammi toetus 7761 €

Lammutati kasutusest väljalangenud kunagisele Viljandi linavabrikule kuulunud veehoidla.

Männimäe ettevõtluspiirkonna laiendamine

2013

ERDF toetus

73,84% / 997 427 €

2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Reinu tee tupikosa läbimurde ehitamine Riia maanteele, ligipääsu tagamine kõigile ehitatava tänava äärsetele kruntidele, kergliiklustee ehitamine Riia mnt 56 kinnistu sissesõiduteest kuni Riia maantee ja Viljandi ümbersõidutee (mnt nr 49) ristmikuni, tehnovõrkude ehitamine.

Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde ellu viimine

2013

Keskkonnaprogrammi toetus 49858 €

Viljandi maastikukaitseala aru-ja lamminiidu liikide ja elupaikade jätkusuutlik säilimine ca 35,00 ha alal .Kaitsekorralduskavas planeeritud veetaimestiku niitmine ujumiskohtade korrastamiseks 2,33 ha suurusel alal ning kaitsealale paigaldati 2 kaitseala tutvustavat infostendi .

Rohevetika järvepall Aegagropila Linnaei elupaiga hooldustööd Viljandi järves

2013

Keskkonnaprogrammi toetus 100000 €

Viljandi järve rannaalal kasvava Eesti Punase Raamatu 3. kategooriasse kuuluva rohevetika järvepalli (Aegagropila Linnaei) elujõulise populatsiooni jätkusuutliku arengu tagamine ning bioloogilise mitmekesisuse ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilimine.

Harrastuskalastajatele jätkusuutlike püügivõimaluste loomine Viljandi linnas kahel veekogul

2013

Keskkonnaprogrammi toetus 20000 €

Tasakaalu saavutamine kalavarude kaitse ja kasutamise üle ning Viljandi ning Paala järvel turvalise ja jätkusuutliku püügivõimaluse tagamine harrastuskalastajatele.

Viljandi lauluväljaku rekonstrueerimine

2012-2014

ERDF toetus

80,40% / 1 084 643 €

Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine

Viljandi lauluväljaku kompleksi väljaehitamine: kõlakoja, abihoone, rajatiste, kommunikatsioonide ja teede, platside, treppide ehitamine ning vajalike haljastustööde teostamine. Pealtvaatajate alale pinkide paigaldamine 850-le vaatajale.

Viljandi Linnavalitsuse juhtide ja ametnike tulemustele orienteeritud juhtimiskultuuri arendusprogramm

2012-2013

ESF toetus

85 % / 5 814 €

Meede 1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine

Tegevused: Analüüs. Organisatsioonilised väärtused. Juhtide ja ametnike. Arendustegevuse juurutamine.

 

Viljandi maastikukaitseala koosseisu kuuluva Viljandi Lossipargi hooldustööd

2012

Keskkonnaprogrammi toetus 19987 €

Looduskaitse programm

Istutatakse Viljandi Lossipargi väärtusliku looduskekkonna säilitamiseks 244 uut istikut, kultuuriloolise ja esteetilise maastikupildi säilitamiseks paigaldati 29 uut pargipinki ning 19 pargi prügikasti.

Viljandi maastikukaitseala elupaikade ja maastikuilme säilitamine

2012

ERDF toetus 31510 €

Meede Looduse mitmekesisuse säilitamine

 

Viljandi järve ääres taastati projekti raames 4,98 ha aruniitu ja 0,97 ha lamminiitu. Viljandi järve veetaimestiku niitmise teel saavutati kahes kohas kokku 4 hektaril suurtaimestikust vaba veepeegel. Samuti korrastati külastust suunav taristu (rekonstrueeriti 2 puhkekohta, mille raames rajati 2 paadisilda, 2 piknikulauda koos istepinkidega ja 2 infostendi).

Harrastuskalapüügi keskkonnasäästlik toetamine Viljandi järvel

2012

Keskkonnaprogrammi kalanduse programmi toetus 5080 €

Parandati harrastuskalapüügi võimalusi Viljandi järvel: paigaldati kalameestele wc, ehitati juurdepääsuteed ning järve kalavarude tasakaalustamiseks lasti järve 1000 kalamaimu.

Viljandi kultuurimaja rekonstrueerimine

2011-2012

ERDF toetus

84,47% / 999 043 €

Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine

Hoone rekonstrueerimise ja ümberehitusega anti paremad tingimused igapäevase huvialategevuse harrastamiseks.  Keldrikorrusele rajati esinejate garderoobid koos sanitaarruumidega, publiku tualettruumid, töökoda, suitsetamisruum ning soojasõlm ja ventilatsioonikamber. Esimesele korrusele ehitati invatualett, publikugarderoob, jalutussaal, terrass ja piletimüügikeskus ja kohvik. Teisel korrusel on sammassaal, kooride prooviruumid ja ringiruumid, külastajate tualetid ja noortekeskuse ruumid. Kolmandale korrusele ehitati ringiruumid, tantsusaal ja kontoriruumid ning neljandale, katusealusele korrusele, paigutati suurem osa ventilatsiooniseadmetest.  Vabaõhukontsertide korraldamiseks korrastati kultuurimaja hoov. Välja vahetati sisustus ning uuendati heli- ja valgustehnika.

Viljandi linna Kastani tänava paisjärve ökoloogiline tervendamine.

2011

Keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi toetus 168687 €

Taastati Viljandi linnas Kastani tänava paisjärve ökoloogiliselt hea seisund tagades seeläbi järve ja järvepiirkonna maastikuilme säilimine.

Viljandi Lossipargi rekonstrueerimispro-jekti koostamine ja elluviimine 

2010-2012

ERDF toetus 220149 €

Meede 2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine

 

Projekti raames koostati esimeses etapis Viljandi Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Teises etapis teostati Viljandi Lossipargi Esimese ja Teise Kirsimäe ning lauluväljakust rippsillani viivate kõnniteede korrastamine koos valgustuse uuendamisega.

Viljandi staadioni olmehoone rajamine

2010

ERDF toetus

85 % / 242 645 €

Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste

arendamine

 

Rajati staadioni olmehoone, kus asuvad avalikud tualettruumid, koristusvahendite ruum, tehnoruum, riietus-, tualett- ja pesuruumid sportlastele, laoruum, ruumid kohtunikele, treeneritele ja staadionitöölistele ning soklikorrusel laoruum inventarile.

Kantermaa tööstuspiirkonna arendamine. Raua tänava osaline rekonstrueerimine

2009

ERDF toetus

85 % / 310 727 €

Meede 2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

 

Raua tn osaline rekonstrueerimine, sadevee ja tänavavalgustuse rajamine.  

 

Viljandi tavaprügila sulgemine

2009

Ühtekuuluvusfondi (CF) toetus

90 % / 1 560 384 €

2.1.2.1 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine

Prügilakeha kujundamine, nõrgvee drenaazisüsteemi ja prügilagaasi kogumissüsteemi rajamine ning ladestu katmine.

 

Viljandi Maagümnaasiumi Uueveski 1 hoone renoveerimine

2009-2010

ERDF toetus

75% / 587920 €

Meede 2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine

Koolimaja täielik uuendamine -  projekteerimine, hoone sise- ja väliehitustööd ning õueala korrastamine

Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamine

2008-2009

ERDF toetus

85% / 1 106 998 €

Meede 2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

 

 

Rajati 540-meetrine lõik Raua 7 kinnistust Paala tee ristmikuni ning rekonstrueeriti tänav Raua 7 krundist Metsküla teeni, et võimaldada raskeveokitele pääs Paala teele ja sealt otse Karksi-Nuia - Imavere maanteele, tagada juurdepääs kõigile kruntidele ning luua ühistranspordi kasutamise võimalus.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse loomine

2007-2008

ERDF toetus

32,83% / 957 982 €

Meede 4.6.1 Kohalik

sotsiaal-majanduslik areng

Viljandisse muudetava akustikaga 300-kohalise kontserdisaali ehitamine ja Eesti pärimusmuusika ja –kultuurialase teabe koondamine.

Viljandi kesklinna lasteaed

2007

ERDF toetus

32,79% / 370 688 €

Meede 4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng

Ehitati uus lasteaed Viljandi kesklinna.

 

 

Toimetaja: REET ALEV