Viljandi Linnavalitsuse 15.07.2019 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Vaide läbivaatamine Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti hoolekande spetsialisti otsuse peale hoolduse seadmata jätmise osas

1.2. Eaka hoolduskuludes osalemine (3)

1.3. Eaka ja puudega isiku hoolduskuludes osalemine

1.4. Volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine (3)

2.2. Viljandi Linnavalitsuse 28.08.2018 määruse nr 17 „Viljandi Kunstikooli õppetasude kinnitamine" muutmine

3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

3.1. Ehitisele kasutusloa andmine (2)

3.2. Nõusoleku andmine parkla rajamiseks

3.3. Restaureerimistoetuste määramine

4. Majandusküsimused

4.1. Maa kasutusse andmine (2)

4.2. Hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks tunnistamine

4.3. Viljandi Linnavalitsuse 22.04.2019 korralduse nr 210 „Maa kasutusse andmine" muutmine