Sotsiaaleluruumi taotlemine

05/04/17
 

Kirjeldus

Sotsiaaleluruumi olemasolul antakse see üürile eluaset mitteomavatele isikutele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistris on Viljandi linn ja kes reaalselt elavad linna territooriumil ning vastavad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
 
  1. Isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, vaimsest arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku või tema perekonna toimetulekut, elu ja tervist;
  2. Isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muu sarnase põhjuse tagajärjel on kaotanud oma eluaseme.

Sotsiaaleluruumi üürilepingu võib sõlmida kuni üheks aastaks kui seaduse, volikogu või linnavalitsuse õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti.

 
Sotsiaaleluruumi üürile andmisest võib keelduda kui:
 
  1. Eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikme kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või leibkonnale toimetulekuks piisavad vahendid eluruumi tagamiseks;
  2. Eluruumi taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abivajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3. Eluruumi taotleja või tema leibkonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
  4. Eluruumi vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või toetustega;
  5. Eluruumi taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
  6. Eluruumi taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  7. Eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis sotsiaalkomisjoni liikmete arvamusel ei anna alust sotsiaaleluruumi üürile andmiseks.

Teenuse maksumus

Üürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud, va remondifondi tasu.

Kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu määrus 25.02.2016 nr 81 „Viljandi linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise kord"

Vastutaja

Toetuste spetsialist
Karin Kiis
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud 

sammud

Täita vormikohane avaldus

Vajaminevad 

dokumendid

1)      avaldus;

2)      isikut tõendav dokument.

Tulemus

Eitava vastuse korral saadetakse vastus koos põhjendusega avaldaja poolt märgitud aadressile.

Eluruumi kasutusse andmise korral sõlmib linnavalitsuse korralduse alusel majandusamet üürnikuga üürilepingu. Üürileping sõlmitakse kirjalikult 14 kalendripäeva jooksul arvates üürileandmise korralduse teatavakstegemise päevast.