Detailplaneeringud

24.11.17

Viljandi linna territoorium on kogu ulatuses tiheasustusega ala. Enne hoone projekteerimisele asumist on vajalik koostöös arhitektuuriametiga välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu ja kas kehtiv detailplaneering on olemas. Planeerimisseadus vt https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003 .

Avaldus detailplaneeringu algatamiseks

Viljandi linna detaiplaneeringud asuvad infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/

Register võimaldab otsida kruntide aadresse, saada teavet kruntide maakasutuse ja detailplaneeringute menetluskäigu kohta ning tutvuda kehtivate detailplaneeringutega.

 

 

TEATED DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEST

05.01.18

Viljandi Linnavalitsuse 02.01.2017 korraldusega nr 9 algatati krundi Riia mnt 99 detailplaneering (tähis DP 2018-001).  Linna üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering koostatakse krundi ehitusõiguse määramiseks eesmärgiga püstitada kaks ärihoonet­korterelamut. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse §-s 126 sätestatud ülesanded. Planeeringuala suurus koos krunti ümbritseva alaga on ligikaudu 1,1 ha. Vajalik on koostada planeeringuala geodeetiline alusplaan.

Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?o=767&o2=12565&itm=408220

 

Viljandi Linnavalitsuse 09.10.2017 korraldusega nr 508 algatati krundi Reinu tee 21 detailplaneering (tähis DP 2017-010).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistu omaniku soovist määrata elamumaa sihtotstarbega krundi kasutamise sihtostarbeks ärimaa ning planeeringulised nõuded ärihoone püstitamiseks. Viljandi linna üldplaneeringuga on määratud krundi ja lähiala (Tina tänavaga külgnevad krundid) juhtfunktsiooniks korruselamumaa, polüfunktsionaalsus lubatud kõrvalfunktsioonina. Krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine koostatava detailplaneeringuga ei ole ulatuslik ja seega ei sisalda detailplaneering üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb

https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?o=767&o2=12565&itm=383709

Detailplaneeringu koostamise menetlust näeb  kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemi KOVGIS EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/837

 

 

Viljandi Linnavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 422 algatati Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneering, mis muudab Viljandi linna üldplaneeringut ja planeeritava maa-ala ulatuses kehtivat Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri detailplaneeringut (tähis DP 2008-02, koostaja OÜ PAIK Arhitektid, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 26.01.2009 korraldusega nr 56). Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha. Detailplaneeringuga muudetakse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi Vaikuse tn 5 (katastriüksus 89714:002:0079, pindala 10497 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 3970639) maakasutuse sihtotstarve elamumaaks, muudetakse elamukruntide krundijaotust ning määratakse kruntide ehitusõigus pereelamute püstitamiseks. Elamukrundid planeeritakse suurusega 800 m2 kuni 1100 m2. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgub keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangust.

Algatamise korraldust näeb https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?o=767&o2=12565&itm=373002

 

Viljandi Linnavalitsuse 29.05.2017 korraldusega nr 263 algatati kinnistute Männimäe tee 30 ja Männimäe tee detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku Viljandi Tarbijate Ühistu soovist määrata Männimäe tee 30 krundi ehitusõigus ärihoone püstitamiseks ja Männimäe tee krundi osale planeerida parkla koos juurdepääsudega. Planeeringualas suurusega 2,3 ha on ka Puidu tänav ja Riia maantee ulatuses, mis on vajalik liikluskorralduse põhimõtete määramiseks.

Viljandi Linnavalitsuse 24.04.2017 korraldusega nr 192 algatati kvartali nr 140 osa-ala detailplaneering. Planeeringuala haarab katastriüksusi aadressiga Vaksali tn 2 (katastritunnus 89715:002:0030, pindala 3148 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Vaksali tn 2a (katastritunnus 89715:002:0150, pindala 128 m², sihtotstarve tootmismaa 100%), Vaksali tn 4 (katastritunnus 89715:002:0007, pindala 8966 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), Tallinna tn 1 (katastritunnus 89715:002:0008, pindala 1562 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Tallinna tn 3 (katastritunnus 89715:002:0040, pindala 14855 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Turu tn 3 (katastritunnus 89715:002:0110, pindala 3336 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Kaalu tn 8 (katastritunnus 89715:002:0060, pindala 1830 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) ning eelnimetatud katastriüksustega külgnevaid Kaalu tänava (katastritunnus 89701:001:0278, pindala 6053 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Tallinna tänava (katastritunnus 89703:002:0026, pindala 67753 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) maa-alasid. Planeeritava ala suurus on ca 4,03 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

1) Viljandi linna ja Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi huvist muuta kvartali krundijaotust ja määrata ehitusõigus veekeskuse ehitamiseks katastriüksuste Vaksali tn 2, Tallinna tn 1 ja osaliselt Vaksali tn 4 baasil moodustataval krundil,

2) Viljandi linna ja Viljandi Tarbijate Ühistu huvist moodustada katastriüksuse Tallinna tn 3 jagamisel kaks krunti, millest üks on transpordimaa krunt avaliku parkla rajamiseks. Teine krunt liidetakse Turu tn 3 krundiga ning määratakse moodustatava ärimaa krundi hoonestamiseks ehitusõigus.

Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus.

 

Viljandi Linnavalitsuse 10.04.2017 korraldusega nr 162 algatati Vabaduse platsi ja kesklinna avaliku ruumi detailplaneering, mis haarab järgmisi kinnistuid: Vabaduse plats (katastritunnus 89714:001:0009, pindala 1930 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vabaduse plats 6 (katastritunnus 89714:001:0010, pindala 1627 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 70%, ärimaa 30%), Mõisapark (katastritunnus 89714:001:0004, pindala 19887 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Vaksali tänav (katastritunnus 89720:001:0021, pindala 33532 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vana-Vaksali tänav 2 (katastritunnus 89715:003:0001, pindala 8622 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) ja Valuoja org (katastritunnus 89715:003:0003, pindala 122534 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%). Planeeringuala suurusega ca 3,8 ha hõlmab eelnimetatud kinnistuid tervikuna või osaliselt korralduse lisas näidatud ulatuses. Detailplaneeringu koostamisega soovib Viljandi linn muuta Viljandi linna üldplaneeringut Vaksali tänava tammi kergliiklustunneli ning avaliku ruumi rajatiste rajamiseks ning kesklinna liikluskorralduse põhimõtete muutmiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgub keskkonnamõju hindamise eelhinnangust.

 

Viljandi Linnavalitsuse 17.04.2017 korraldusega nr 181 algatati kinnistu Puiestee tänav 27 (kvartal nr 121, kr nr 5, katastritunnus 89701:001:0137) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistu omaniku soovist määrata elamumaa sihtotstarbega krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa ja planeeringulised nõuded ärihoone püstitamiseks. Kinnistu arendaja eesmärk on ehitada hoonestamata krundile hoone, kus paiknevad farmiseadmetega tegeleva ettevõtte lao-, remondi- ja kontoriruumid. Viljandi linna üldplaneeringuga on määratud kvartali nr 121 juhtfunktsiooniks väikeelamumaa. Krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine koostatava detailplaneeringuga ei ole ulatuslik. Planeeritava krundi pindala on 1046 m2.

Vajalik on koostada planeeringuala geodeetiline alusplaan. Keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 6. märtsi 2017 korraldusega nr 89 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate kruntide Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 (katastriüksuse tunnus 89713:001:0100), Lossi tänav 31a (89713:001:0110), Lossi tänav 31b (89713:001:0360) ja  Lossi tänav 31c (89713:001:0530) detailplaneering. Detailplaneering koostatakse eesmärgil rajada hotelli laiendusena spaa kvartali sees olevale Lossi tänav 31c krundile, kus on olemasolev hotelli parkla. Planeeringuga muudetakse krundi Lossi tänav 31c kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2001-04), liidetakse krundid Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 ja Lossi tänav 31c, määratakse kruntide ehitusõigus, lahendatakse liikluskorraldus ja teised planeerimisseaduse §-s 126 sätestatud ülesanded. Kavandatava hooneosa esimese korruse tasapinda Lossi tänav 31c krundil peab planeerima parkla. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 20. veebruar 2017 korraldusega nr 73 algatati krundi Roo tänav 1 (kvartal nr 222, krunt nr 1, pindala 9428 m2, katastriüksuse tunnus 89712:002:0005, katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, kinnistusregistriosa nr 2841139) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu Roo tänav 1 kümneks sarnase suurusega elamumaa krundiks ja määrata kruntide ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse krundi Roo tänav 1 kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2002- 26, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2003 korraldusega nr 353). Planeeringuala piir ja suurus ligikaudu 1,77 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Viljandi linna üldplaneeringuga, mille järgi planeeritav krunt on väikeelamumaa.

Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27010 kaitsevööndis. Detailplaneeringu koostamise aluseks on muinsuskaitse eritingimused vastavalt muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 01.07.2015 määrusele nr 4 „Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord".

Vajalik on teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus ning detailplaneering koostada alusplaanile, mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topogeodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.  Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 23. jaanuar 2017 korraldusega nr 33 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuva krundi Juhan Liivi tn 3 // Posti tn 9 // 9a (katastriüksus 89710:002:0030) detailplaneering. Planeeritava krundi pindala on 3138 m2, planeeringualas on krundiga külgnevate tänavate maa-alad. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi ehitusõiguse määramiseks eesmärgiga lammutada osa olevast hoonestusest, rekonstrueerida elamud ja ehitada krundile uus korterelamu. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.

 

Viljandi Linnavalitsuse 09. jaanuar 2017 korraldusega nr 4 algatati detailplaneering haigla ja tervisekeskuse rajamiseks Viljandi kesklinna Carl Robert Jakobsoni tänavaga, Turu tänavaga ja Turu tänav 14 krundiga (avalik nn turu parkla) piirneval alal. Planeeringualas on 9 krunti ja osaliselt kaks tänava maa-ala katastriüksust: Carl Robert Jakobsoni tänav 2a (katastriüksuse tunnus 89715:001:0013), Carl Robert Jakobsoni tänav 2c (89715:001:0014), Carl Robert Jakobsoni tänav 2b (89715:001:0080), Carl Robert Jakobsoni tänav 4 (89715:001:0040), Turu tänav 6 (89715:001:0020), Turu tänav 8 (89715:001:0015), Turu tänav 10 (89715:001:0016), Turu tänav 12 (89715:001:0012), Turu tänav 14 (89715:001:0010), Carl Robert Jakobsoni tänav T1 (89701:001:0161) ja Turu tänav (89715:001:0018). Koostatava detailplaneeringuga muudetakse kvartali nr 141 kehtiva detailplaneeringuga  (tähis DP 2003-07) määratud krundijaotust ja ehitusõigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha.

 

Viljandi Linnavalitsuse 12. detsembri 2016 korraldusega nr 862 algatati krundi Hariduse tänav 7 (pindala 3517 m2, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi jagamiseks kolmeks elamukrundiks ja kruntide ehitusõiguse määramiseks.

 

 

Viljandi Linnavolikogu 30.oktoober 2014 otsusega nr 89 „Detailplaneeringu algatamine" algatati Viljandi linna huvist tulenevalt linna üldplaneeringut muutev ujula ja spaahotelli detailplaneering Viljandi järve ranna lähedal katastriüksustel 89712:004:0017 (Roo tänav), 89713:003:0033 (Supeluse), 89712:005:0005 (Kösti), 89713:003:0052 (Järve tänav), 89713:003:0051 (Aasa tänav) ja 89721:001:0001 (Viljandi järv). Detailplaneeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal ja muinsuskaitseala kaitsevööndis, Natura 2000 võrgustiku alal, Viljandi maastikukaitsealal ning linna rohekoridoris. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on Viljandi linna üldplaneeringuga määratud aladele juhtfunktsioonidega „haljasalade maa", „väikeelamumaa" ja „supelranna maa" planeerida krunt juhtfunktsiooniga „ühiskondlike hoonete maa" ujula ja spaahotelli ehitamiseks ning määrata linnaruumilised ja arhitektuursed nõuded hoonestusele. Planeeritava ala suurus on umbes 5,5 ha.

 

Viljandi Linnavolikogu 30.oktoober 2014 otsusega nr 90 „Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Viljandi linna huvist tulenevalt Viljandi järve sõudeala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viljandi järvele kavandada sõudestaadion, millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil võistlused vastavalt Rahvusvahelise Sõudeföderatsiooni FISA reeglistikule.

Detailplaneeringu alas on Viljandi järve katastriüksus 89721:001:0001 ja sellega külgnevad krundid ulatuses, kus planeeritakse ehitustöid sõudeala rajamiseks ning kinnistud, mida kavandatakse koormata (juurdepääsuteed jm). Sõudeala planeerimisega kaasneb Viljandi järve kaldajoone muutmine ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, Viljandi maastikukaitsealal, Natura 2000 võrgustiku alal ja Viljandi linna üldplaneeringuga määratud rohekoridoris. Planeeringuala suurus on umbes 118 ha. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 12. oktoober 2015 korraldusega nr 764 algatati kruntide Pärnu mnt 20, Pärnu mnt 22, Piiri tn 2a, Piiri tn 8, Raua tn 1a, Raua tn 1b ja Raua tn 3a detailplaneering. Detailplaneering koostatakse planeeritava ala kohta kehtivate detailplaneeringute (tähised DP 2007-16 ja  DP 2007-22) muutmiseks eesmärgiga liita katastriüksused ja määrata krundi ehitusõigus. Planeeritavate kinnistute omanik aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks soovib laiendada tootmishooneid. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesanded. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 8,5 ha . Võimalike uuringute vajadus puudub.

 

 

 

TEATED DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMISEST

08.01.18

 

Viljandi Linnavalitsuse 2. jaanuar 2018 korraldusega nr 10 võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks Puiestee tn 27 krundi  detailplaneering (DP 2017-005).

Detailplaneeringuga  soovitakse  määrata hoonestamata elamumaa sihtotstarbega krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa ja planeeringulised nõuded ärihoone püstitamiseks. Kinnistu arendaja eesmärk on ehitada krundile hoone, kus paiknevad farmiseadmetega tegeleva ettevõtte lao-, remondi-  ja kontoriruumid. Planeeritava krundi pindala on 1046 m2 .

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.01.-01.02.2018 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel.

TEATED DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISEST

28.12.17

Viljandi Linnavalitsuse 9.  oktoober 2017 korraldusega nr 507 kehtestati Suur-Kaare tn 33a krundi detailplaneering (DP 2016-006).

 

Viljandi Linnavalitsuse 21. august korraldusega nr 401 kehtestati Vabriku tn 2 krundi detailplaneering (DP 2016-003).

 

Viljandi Linnavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 409 kehtestati Männimäel Huntaugu vabaaja pargi detailplaneering (DP 2015-006). 

 

Viljandi Linnavalitsuse 27. detsember 2016 korraldusega nr 895 kehtestati krundi Reinu tee 48 detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub planeeringuala ulatuses kehtetuks sama maa-ala kohta varel kehtestatud detailplaneering tähisega DP 2009-012. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 12. detsember 2016 korraldusega nr 863 kehtestati kruntide Tallinna tn 41, A. Maramaa pst 15, Savi tn T2, Savi tn 11 ja Savi tn 13 detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks sama maa-ala kohta varem kehtestatud detailplaneering (tähis DP 2007-009). 

 

Viljandi Linnavalitsuse 16. mai 2016 korraldusega nr 364 kehtestati krundi Lille tänav 9 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 9. mai 2016 korraldusega nr 340 kehtestati krundi Raua tänav 8 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25. jaanuar 2016 korraldusega nr 48 kehtestati krundi Männimäe tee 4 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 24.september .2015 otsusega nr 198 kehtestati krundi Tartu tänav 72 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 6. juuli 2015 korraldusega nr 502 kehtestati  kruntide Metsküla tee 6, Metsküla tee 8 ja Metsküla tee 10 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolkogu 25.juuni 2015 otsusega nr 175 kehtestati krundi Tartu tänav 7a // 7b // 7c // 7e detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25.mai 2015 korraldusega nr 390 kehtestati kruntide Tähe tänav 13a, Tähe tänav 13b ja Tähe tänav 13c detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 26.02.2015 otsusega nr 119 kehtestati krundi Tööstuse tänav 10 detailplaneering.

 

Viljandi Linnavolikogu 26.veebruar 2015 otsusega nr 113 kehtestati kruntide Tallinna tänav 22 ja Tallinna tänav 24 detailplaneering.

 

Viljandi Linnavolikogu 18.detsember 2014 otsusega nr 97 kehtestati krundi Carl Robert Jakobsoni tänav 63 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 15.septembri 2014 korraldusega nr 657 kehtestati krundi Tallinna tänav 105 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 21.juuli 2014 korraldusega nr 540 kehtestati krundi Tähe tänav 11 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25, juuni 2014 korraldusega nr 476 kehtestati kruntide Tallinna tänav 58 ja Tallinna tänav 60 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 9. juuni 2014 korraldusega nr 436 kehtestati krundi Tähe tänav 13 osa-ala detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 24.aprill 2014 otsusega nr 66 kehtestati kruntide Pikk tänav 29, Pikk tänav 31 ja Oru tänav 29 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25. november  2013 korraldusega nr 847 kehtestati kruntide Planeedi tänav 1 ja Piiri tänav 1 detailplaneering.  

 

Viljandi Linnavalitsuse 30.september 2013 korraldusega nr 673 kehtestati krundi Puidu tänav 13 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavaolikogu 26.juuni 2013 otsusega nr 371 kehtestati kruntide  Aasa tänav 6  ja Aasa tänav 6a detailplaneering.  T

 

Viljandi Linnavalitsuse 17.juuni 2013 korraldusega nr 423 kehtestati  Viljandi linnas krundi  Metsküla tee 8detailplaneering.   

 

Viljandi Linnavalitsuse 22.aprill 2013 korraldusega nr 262 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Vilja tänav 15, Vilja tänav 15b ja Vilja tänav 19 detailplaneering.   

 

Viljandi Linnavolikogu 19.detsember 2012 otsusega nr 327 kehtestati kruntide Tartu tänav 7 // 7a // 7b // 7c ja Tartu tänav 7edetailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 12.november 2012 korraldusega nr 557 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Planeedi tänav 4, Piiri põik 1a ja Piiri põik 5 detailplaneering.  

 

Viljandi Linnavolikogu 26.september 2012 otsusega nr 311 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Tallinna tn 22 ja Tallinna tn 24  detailplaneering.  T

 

Viljandi Linnavolikogu 26.september 2012 otsusega nr 310 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6  detailplaneering.  T

 

Viljandi Linnavolikogu 26.september 2012 otsusega nr 309 kehtestati krundi Kalda puiestee 47  detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 30.mai.2012 otsusega nr 281 kehtestati Viljandi lauluväljaku krundi Talli tänav 2 ja krundi Mõisapark detailplaneering.