Viljandi linna laste ja perede heaoluprofiil

26.10.20

 

Viljandi linna laste ja perede heaoluprofiili raporti koostamiseks kogus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet andmeid aastatel 2017- 2018. Profiili koostamisel osalesid Viljandi Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni liikmed ning laste ja perede tööga kokku puutuvad erinevate ametkondade esindajad.

 

Viljandi linna kõige tugevamaks valdkonnaks (põhieesmärgiks) on haridusega seotud olukord, kus lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad (3,3 punkti 4 punktist). Oluliseks tugevuseks on ka laste ja perede heaolu tagamine läbi kvalifitseeritud spetsialistide, mis toimub erinevate valdkondade koostöös (3,2 punkti 4 punktist).

 

Kõige madalama koondhinnangu sai lastele ja perede sotsiaalse kaitstuse tagamiseks ja probleemidega tegelemiseks loodud võimalused (2,6 punkti 4 punktist) ning  laste ja perede heaolu toetav turvaline elukeskkond (2,7 punkti 4 punktist).

 

Kõige madalamalt on alaeesmärkidest hinnatud (skaalal pigem hea = 3, pigem halb = 2):

●     abivajavatele laste loodud võimalusi probleemidega toimetulekuks (2,3 punkti 4 punktist);

●     KOV-i tegevus laste heaolu tagamisel on läbimõeldud ja laste huvidest lähtuv (2,3 punkti 4 punktist);

●     lapsele ja perele on kättesaadavad teenused, mis aitavad hoida lapse tervist 2,6 punkti 4 punktist).

 

Laste ja perede heaolu profiili tulemuste kokkuvõttev raport, mille eesmärgiks on anda koostatud kaardistuse põhjal kompaktne ülevaade laste ja perede heaolu olukorrast ning tuua välja olulisemaid puudujääke ja tugevusi. 

Laste ja perede heaolu profiili tegevuskavas on välja toodud profiilis koostööd teinud spetsialistide tähelepanekud ning pakutud lahendused olukorra parendamiseks.

 

TÄPSEM INFO: Viljandi linna laste ja perede heaoluprofiilist (lühiraport 2019)

Viljandi Linnavalitsuse laste ja perede heolu profiili tegevuskava