« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 15.12.2014

Sotsiaalküsimustes otsustati:

lapse paigutamine asenduskoduteenusele;

volituse andmine lapse nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 43 54 766

Rahandusküsimustes otsustati:

hallatavate asutuste juhtidele jõulutoetuse maksmine vastavalt üldkorraldusele;

eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse majandusametile 756 eurot linnasauna ruumide elektripaigaldise ümberehitamiseks;

eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist  MTÜ-le Käsipalliklubi Viljandi HC 500 eurot käsipalliturniiri korraldamiseks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 43 54 719

Haridusküsimustes otsustati:

Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine.

Lähemalt: haridusameti juhataja Mall Kõiv, telefon 43 54 763

Linnavara küsimustes otsustati:

munitsipaalkorteri üürileandmine vastavalt korraldusele;

määrata kvartalis nr 84 asuva garaaži, aadressiga Põhja puiestee 8c/17, teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus 19m²;

määrata kvartalis nr 48 asuva laohoone (kasutamise otstarve muu tööstuse laohoone 12529), aadressiga Vaksali tänav 34, teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus 533m².

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

anda kasutusluba Viljandis Laivo Viikmaale kuuluvale üksikelamule (ehitise kasutuse otstarve 11101 - üksikelamu) aadressiga Mooni tänav 12;

anda kasutusluba Viljandis Tarbijate Ühistule kuuluvale kauplusehoonele (ehitiste kasutuse otstarve 12311 – kaubandushoone) aadressiga Koidu tänav 3;

anda kasutusluba Viljandis Aktsiaseltsile TERE kuuluvale aurukatlamajale (ehitise kasutuse otstarve 12745 – katlamaja) aadressiga Raua tänav 6;

anda kasutusluba Viljandis Osaühingule Baltazar kuuluvale korterile number 5 (ehitise kasutamise otstarve 11222 – muu kolme või enama korteriga elamu) aadressiga Koidu tänav 7A;

tunnistada kruntide Tallinna tänav 22 ja Tallinna tänav 24 detailplaneering avalikustamiseks sobivaks.

Lähemalt: peaarhitekt Laur Pihel, telefon 43 54 739

Majandusküsimustes otsustati:

tunnistada AS Eesti Keskkonnateenused kvalifikatsioon riigihankes „Korraldatud jäätmeveo teenustekontsessiooni andmine Viljandi linna haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks" kehtestatud tingimustele vastavaks ning tunnistada AS Eesti Keskkonnateenused pakkumus hankedokumentides sätestatud ja läbirääkimiste tulemusena korrigeeritud tingimustele vastavaks ja kinnitada pakkumus edukaks pakkumuseks;

kinnitada AS Viljandi Veevärk koostatud töö" Pikk tn 18 ja 18A kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja vee ühendustorustiku ehitus" põhiprojekt nr. 2014/11 ja anda AS-le Viljandi Veevärk  ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Reevo Maidla, telefon 43 54 771

Muudes küsimustes otsustati:

muuta Viljandi Linnavalitsuse 25.11.2014 korraldusega nr.850 "Viljandi Linnavalitsuse ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine" kinnitatud komisjoni koosseisu ja arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni liikmed Lembit Kruuse, Indrek Aasna ja Erkki Ehand ning kinnitada komisjonist välja arvatud komisjoni liikmete asemele uuteks komisjoni liikmeteks Rain Hüva, Erich Palm ja Tanel Alliksaar.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 43 54 720

Istungi ülevaate koostas:

Johan-Kristjan Konovalov

avalike suhete ja turismiameti juhataja