Üldplaneeringud

VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERING 2010

Viljandi linna üldplaneering kehtestati Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 otsusega nr 71.

Viljandi linna üldplaneering on strateegiline planeerimisdokument, mille eesmärk on luua ja korrastada linna elukeskkonda, näha ette võimalused Viljandi tasakaalustatud ja säästvaks arenguks linnana, kus on soodne keskkond majandustegevuseks ning inimeste sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks.

Üldplaneeringuga on määratud maa-alade juhtfunktsioonid, käsitletud linna liikluskorraldust, haljasalasid ja ühiskondlike hoonete paigutamise põhimõtteid. Planeeringuga on määratud miljööväärtuslikud hoonestusalad, väärtuslikud haljasalad ja maastiku üksikelemendid ning seatud nende kaitse eesmägid ja kasutustingimused. Välja on toodud linnaruumiliselt olulised investeeringute objektid ja piirkonnad, kus toimuvad järmistel aastakümnetel linnaruumilised muutused, eesmärgiga tõsta olemasoleva linnaruumi kasutusefektiivsust ja ruumilist kvaliteeti.

Vastavalt üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele on üldplaneeringuga kavandataval mitmeid positiivseid mõjusid erinevates eluvaldkondades .

Üldplaneering on kehtestamise aegsel kujul kättesaadav rippmenüü Üldplaneeringud alammenüüst Põhilahendus.

Viljandi üldplaneeringul on veebirakendus, kus on üldplaneering on aktualiseeritud muudatustega, mis on sisse viidud üldplaneeringut muutvate kehtestatud detailplaneeringute alusel.

ÜLDPLANEERINGU ÜLEVAATAMINE

Viljandi Linnavolikogu andis 21.09.2017 otsusega nr 436 „Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine" kehtivale Viljandi linna üldplaneeringule hinnangu ja otsustas, et Viljandi linna üldplaneeringut ei ole detailplaneeringutega oluliselt muudetud ning puudub vajadus tervikuna uue üldplaneeringu koostamiseks.

Dokumendi link

https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?o=767&o2=12565&itm=379395