Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.11.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kümnel juhul;
 • volituse andmine lapse nimel asjade ajamiseks, arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ning kasutamiseks ühel juhul;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseis ja tunnistada kehtetuks  12. juuli 2021 korraldus nr 355 „Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine";
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni koosseis ja tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 06.09.2021 korraldus nr 444 „Laste ja perede komisjoni koosseisu kinnitamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel".

 

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati kinnitada MiHo OÜ poolt koostatud töö nr 97-2021  „Üksikelamu  eelprojekt" aadressil Hariduse tänav 9 (üksikelamu, ehitisregistri kood 121366510) ning anda ehitusloa taotlejale MiHo OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Järveotsa pst 3 (kinnistusregistriosa nr 16108050) koormava tasulise hoonestusõiguse (kinnistusregistriosa nr 19222150) võõrandamiseks EBR Exim Invest OÜ-le (registrikood 12287107) ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks;

 

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Järveotsa pst 5 (kinnistusregistriosa nr 16108150) koormava tasulise hoonestusõiguse (kinnistusregistriosa nr 19204150)  võõrandamiseks EBR Exim Invest OÜ-le ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks;

 

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Järveotsa pst 7 (kinnistusregistriosa nr 16106150) koormava tasulise hoonestusõiguse (kinnistusregistriosa nr 19255850) võõrandamiseks EBR Exim Invest OÜ-le ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Tuisu tn 3 (kinnistusregistriosa nr 3970539) koormava tasulise hoonestusõiguse (kinnistusregistriosa nr 19221950) võõrandamiseks EBR Exim Invest OÜ-le ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse tn 3 (kinnistusregistriosa nr 16104150) koormava tasulise hoonestusõiguse (kinnistusregistriosa nr 19214450) võõrandamiseks EBR Exim Invest OÜ-le ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse tn 4 (kinnistusregistriosa nr 16108250) koormava tasulise hoonestusõiguse (kinnistusregistriosa nr 19205850) võõrandamiseks EBR Exim Invest OÜ-le ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks;

 

 • võtta vastu protokollilise otsuse eelnõu Viljandi politseijaoskonna poolt linnale üle antud leidvara kohta. Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna poolt on Viljandi Linnavalitsusele üle antud ühe aasta jooksul hoiul olnud leiud, mille omanikku pole tuvastatud.

Linnavalitsus toetas haldusameti ettepanekut anda omanikuta jalgrattad üle MTÜ-le Viljandi Fellin, kes hooldavad ja remondivad need ning koostöös kohalike omavalitsustega annetavad jalgrattad abivajajatele.

Muud aktis toodud esemed ja aktiga üle antud vara on kehvas seisus ja väheväärtuslik, mille korrastamine müügi eesmärgil ei ole mõistlik. 

 

 • saata Viljandi Linnavolikogu 16.detsembri istungile järgmised otsuse eelnõud:

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Oru tn 8 //8a võõrandamine;

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Kirsi põik 3 võõrandamine;

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Vaikuse tn 30 võõrandamine.

 

 • kinnitada riigihanke „Nõrkvoolusüsteemide hooldustööd 2021-2023" otsused,

Riigihangete seaduse § 114 lõike 1, § 117 lõigete 1 ja 2, § 120 lõike 2, § 125 lõigete 7 ja 8, Viljandi Linnavalitsuse 25.10.2021 korralduse nr 538 ,,Riigihanke „Nõrkvoolusüsteemide hooldustööd 2021-2021"  korraldamine" ja riigihanke menetlustoimingute tulemite alusel

tunnistada vastavaks järgmiste ettevõtjate pakkumused:

AS  Atea

G4S Eesti AS

NANO Turvasüsteemide OÜ

Forus Security AS

Nimetatud pakkujate pakkumused vastavad kõikidele riigihanke 242577 alusdokumentides sätestatud vastavustingimustele. Tunnistada edukaks Forus Security AS esitatud pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumuse maksumus on 38 954,80 eurot, millele lisandub käibemaks.

 

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu Raua tänav (katastritunnus 89718:001:0071, registriosa nr 3782639) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ  kasuks. Kasutusõigusega ala pindala on 2230 m²;

 

 • kinnitati Viljandi linna kriisikomisjoni ja kriisimeeskonna koosseis.

 

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post andres.magi@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 • nõustuti Viljandi Linnavalitsuse 25.03.2019 korralduse nr 154 „Viljandi Spordikeskuse töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine" muutmisega;

 

 • määrati 2021. aasta IV vooru spordistipendiumid järgmiselt:

Anette Peltser 550 eurot hooaja suusatamise ettevalmistuslaagriks heades lumeolu tingimustes;

Greete –Liisa Toom 700 eurot osalemiseks võistlushooaja eelses suusatamise treeninglaagris;

Kristi Kroon 1000 eurot Doris Meinbeki ettevalmistamiseks sõudmise EM ja MM võistlustel:

Elina Tasane 500 eurot osalemiseks talvises rattalaagris Hispaanias.

 

 • määrati Viljandi linna õpilasstipendiumid kahel juhul, taotlejad on edukad huvihariduses – nad on osalenud edukalt erinevatel konkurssidel.

1.1. Pihla Põld 200 eurot;

1.2. Vihur Põld 500 eurot.

Õpilasstipendiumi kasutatakse pillide ostmiseks.

Viljandi linna õpilasstipendium:

https://www.riigiteataja.ee/akt/406122014012

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

Rahandusküsimustes otsustati mitte eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist EELK Viljandi Jaani kogudusele taotletud 700 eurot lapsehoiuteenuse pakkumisega seotud elektrihinna kasvuks, sest EELK Viljandi Jaani kogudus on linnalt 2021. aastaks saanud tegevustoetust ja reservfondi kasutamine korra § 2 lõike 3 punkti 1 alusel ei ole sel juhul reservfondist toetuse eraldamine lubatud.

 

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee

 


Tartu 2024 veebibänner

Vaktsineerimise võimalused Viljandis

Hea viljandlane!

Viljandis saab end koroonaviiruse vastu vaktsineerida:

 • Perearstikeskuses (etteregistreerimisega)
 • Viljandi Haiglas T-R kell 9 – 15.30 (kolmandad doosid ainult etteregistreerimisega)
 • Vaktsineerimisbussis detsembris igal teisipäeval kell 16-19 Vabaduse platsil

Infot vaktsineerimise kohta saad:

 • oma perearstilt
 • perearsti nõuandeliinilt 1220
 • riigiinfo telefonilt 1247
 • leheküljelt vaktsineeri.ee

 

Hea Viljandi ettevõtja!

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakuvad võimalus kutsuda COVID-19 vaktsineerimist (Pfizer, Spikevax/Moderna) läbi viivad meedikud oma ettevõttesse!

 • minimaalne inimeste arv on 5;
 • võimalik on korraldada ka kordussüstimine.

Vaktsineerimise korraldamiseks võtke ühendust Viljandimaa koordinaatori Kärt Russakuga, kart.russak@viljandimaa.ee

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 739

Pindala: 14,65 km2

Sünnid oktoobris: 17

Registreeritud töötuid: 385

Töötusprotsent: 5,3%*

Vabad töökohad: 188*

Keskmine palk: 1276 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad