Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 17.01.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kahel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 18.03.2019 korralduse nr 136 „Viljandi Lasteaed Karlsson töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine" punkti nr 1 ning sõnastada see järgmiselt:

Ehituse projektijuht / ametikoht 1,0 / töötasu alammäär 1500 eurot / alates 1.02.2022 kuni 30.09.2023

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 13.12.2021 korralduse nr 77 „2022. aasta tegevustoetuste määramine" punkte nr 1.9, nr 1.10 ja nr 1.11 ning sõnastada need järgmiselt:

1.9. Viljandi Hokiklubi / Jäähoki arendamine ja propageerimine Viljandimaal, treeningute läbiviimine lastele, meestele, naistele, võistlemine Eesti Meistrivõistlustel / 6850 €
1.10. Mittetulundusühing Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi / Jalgpalli arendamine ja tervislike eluviiside propageerimine läbi treeningute, mängude ja ühiskondlike tegevuste / 36 500 €
1.11. Mittetulundusühing Iluuisutamisklubi „Tartu" / Viljandi jäähallis iluuisutamise treeningute läbiviimine / 6850 €

 • kinnitada Viljandi linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01. - 31.12.2022;
 • kinnitada Viljandi Nukuteatri teenuste hinnad järgmiselt:

Nukuteatri saalis mängitav etendus: 3 eurot / pilet

Jõuluetendus, väljasõiduetendused ja festivali TEATER KOHVRIS etendus: 4 eurot / pilet

Tellitud etendus nukuteatri saalis (saalis 30 kohta): 90 eurot / etendus

Teatriruumide rent: 30 eurot / tund

Teatriruumide rent koos lava, tehnika ja valgustusega: 50 eurot / tund

Tellitud väljasõiduetendus (lisandub transpordikulu): 400 eurot / etendus

Sünnipäeva pidamine teatris ( etendus + ruumide rent 2 tundi ): 120 eurot / kord

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Oja tee 3a, kinnistusregistriosa nr 3980739 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 13904550 koormamiseks hüpoteegiga;
 • pikendada Viljandi Linnavalitsuse ja Pärnakas OÜ vahel sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu (mis koormab Linnu tn 4 // 4a kinnistut) punktis 5.2 toodud ehitusloa saamise hiliseimat tähtpäeva nelja kuu võrra ning lugeda uueks ehitusloa saamise hiliseimaks tähtpäevaks 34 kuu möödumist hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest ehk 16.05.2022;
 • loobuda korteriomandit Arkaadia aed 5-M2 koormavast hüpoteegist summas 1 000 000 EEK ja kustutada vastav kanne kinnistusregistrist;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 17. veebruari istungile otsuse eelnõu „Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Tuisu tn 12 võõrandamine";
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse tn 16, kinnistusregistriosa nr 3971939 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 13949950 koormamiseks hüpoteegiga;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Korteriühistute õue- ja haljasalade korrastamiseks toetuse andmise korra muutmine"
 • tunnistada riigihanke „Järveotsa arendusrajooni 2. etapi tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine" edukaks AS Infragate Eesti esitatud pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumuse maksumus on 48 750 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • tunnistada riigihanke „Viljandi linna Nurme tn, Lembitu pst, Uueveski tee, Põltsamaa tee ja Oja tee kergliiklustee projekteerimine" edukaks Landverk OÜ esitatud pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumuse maksumus on 57 822 eurot, millele lisandub käibemaks.

 

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati

 • lõpetada kinnistu Roo tn 1 (katastritunnus 89712:002:0005, pindala 9428 m², üldkasutatav maa 100%) detailplaneeringu koostamine;
 • algatada kinnistu Roo tn 1 (katastritunnus 89712:002:0005, pindala 9428 m², üldkasutatav maa 100%) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,03 ha.

 

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määruse nr 69 „Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine".

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post: ene.rink@viljandi.ee

 

Rahandusküsimustes otsustati mitte eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavolikogu 26.05.2016 määruse nr 89 „Reservfondi kasutamise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel MPEÕK Viljandi Ristija Johannese kogudusele. Valitud lahendus ei ole ökonoomne. Tuleks leida alternatiivseid lahendusi soodsama kütmise võimaluse leidmiseks.

 

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 784

Pindala: 14,65 km2

Sünnid veebruaris: 6

Registreeritud töötuid: 481

Töötusprotsent: 5,9%*

Vabad töökohad: 88*

Keskmine palk: 1438 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad