Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.01.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuse maksmine;
 • vabastada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet Sakala keskuse rendi maksmisest seoses energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse avalduste vastuvõtmise korraldamisega 2022. aastal;
 • vabastada SA Viljandi Haigla Sakala Keskuse rendi maksmisest seoses vaktsineerimise korraldamisega 2022. aastal.
 • kinnitada 1.jaanuarist 2022 Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • kehtestada 2022. aastaks projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames osutatavate teenuste (komponentide) hinnakiri.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati

 • kinnitada TÜ Vaino Arhitektuuribüroo poolt koostatud töö „Üksikelamu" aadressil Vaikuse tänav 6 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks.
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva August Maramaa puiestee T3 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega ala pindala on 194 m²) ning anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Leola tänav T2 kinnistu koormamiseks kahe isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega alade pindalad on 6 m² ja 4 m²);
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Allika tänav T2 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega ala pindala on 253 m²);
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva August Maramaa puiestee T2 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega ala pindala on 18 m²);
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 lisa 1, sõnastada Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 alapunkt 1 järgnevalt: „Anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu Mihkel Veske puiestee (katastritunnus 89706:002:0009, registriosa nr 4043250) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS (registrikood 10234957, edaspidi kasutaja) kasuks. Kasutusõigusega ala pindala on 531 m². Asukoht näidatud lisal 1. Jätta Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 tekst teiste alapunktide osas kehtima ning jätta kehtima Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 lisa 2.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse tn 13, kinnistusregistriosa nr 16105050 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 17489650 koormamiseks hüpoteegiga;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Hiie pst 10 võõrandamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Pilu uuringuruumi geoloogilise uuringu teostamiseks";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks loomade varjupaiga teenuste ostmiseks ja nõusoleku andmine linnavara tasuta kasutamiseks";
 • tunnistada riigihanke „Korraldatud jäätmeveo kontsessioonilepingu sõlmimine Viljandi linnas" edukaks pakkumuseks majanduslikult soodsaim Eesti Keskkonnateenused AS-i pakkumus, hinnaga 9,63 eurot ühe kuupmeetri segaolmejäätmete mahuti tühjenduse, veo ning käitluse eest (hinnale lisandub käibemaks).

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise juhtimiseks ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine".

Lähemalt: linnaarengu peaspetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

 

avalike suhete spetsialist


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 784

Pindala: 14,65 km2

Sünnid veebruaris: 6

Registreeritud töötuid: 481

Töötusprotsent: 5,9%*

Vabad töökohad: 88*

Keskmine palk: 1438 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad