UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 02.05.2022

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • mitte rahuldada Toomas Bekker vaiet 08.03.2022 ettekirjutuse nr 8-3/22/985 ja 22.03.2022 asendustäitmise täitekorralduse nr 8-2/21/3465-12 tühistamiseks;
 • asendada Viljandi Linnavalitsuse 14.03.2022 korralduse nr 128 „Kinnistu Vaksali tn 23 detailplaneeringu algatamine" lähteseisukohtade punkt 3.5 sõnastus „Vabriku tänava põhjaküljel planeerida kergliiklustee" sõnastusega „Vabriku tänava põhjaküljel planeerida kõnnitee";
 • kehtestada Viljandis kinnistu A. Maramaa pst 1 detailplaneering;
 • kinnitada projekteerimistingimuste andmine, mis on kinnistul Musta tee 24 laohoone ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • kinnitada Reshape OÜ poolt koostatud töö „ Tootmishoone laiendamise ehitusprojekt " eelprojekt aadressil Riia mnt 66 ning anda ehitusloa taotlejale Reshape OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Arhitektuuribüroo TAVA OÜ poolt koostatud töö „ Üksikelamu projekt " eelprojekt aadressil Hariduse tn 11 ning anda ehitusloa taotlejatele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Sulev Ilvese poolt koostatud töö „ Üksikelamu ehitusprojekt " eelprojekt aadressil Vaikuse tn 1 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee; planeeringuteenistuse juht Jaak Reinula, telefon 435 4743, e-post jaak.reinula@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Tuisu tn 13, kinnistusregistriosa nr 16906550 kolmandasse jakku kantud hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 3969939, võõrandamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse põik 3, kinnistusregistriosa nr 16104250 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 18037350, võõrandamiseks;
 • korraldada riigihange „Viljandi Huvikooli katuse renoveerimine".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihankes „Viljandi järvede rannavalve aastatel 2022-2024" edukaks pakkujaks AS G4S Eesti pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus, mille maksumuseks on 94 973,46 eurot ilma käibemaksuta;

Lähemalt: abilinnapea Kristjan Mändmaa, telefon 435 4757, e-post Kristjan.mandmaa@viljandi.ee

 • anda nõusolek Viljandi Spordikoolile aerutamise osakonna suvelaagri korraldamiseks Viljandi linnas 15.06. – 22.06.2022 Viljandi Aerutamisbaasis;
 • anda Valentina Laikovale Sakala Keskuse sammassaali rendi vabastus tasuta joogatundide läbiviimiseks Ukraina sõjapõgenikele.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine;
 • eaka hoolduskuludes osalemine kolmel juhul;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsitamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 527 4959, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati muuta Viljandi Linnavalitsuse 12.06.2017 määrust nr 9 „Viljandi Linnavalitsuse hallatavate asutuste personali töötasustamise põhimõtted" § 3 lõiget 5 järgmiselt:

„(5)Töötajale makstakse toetust lapse sünni ja perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määruse nr 69 „Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend" kohaselt.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post ene.rink@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad