Üldhooldusteenus

30.12.21
 

Kirjeldus

Teenust on õigustatud taotlema täisealine isik:

  • kelle Eesti Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn ja;
  • kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ja;
  • kellel puuduvad endal võimalused teenuse tagamiseks või kellel puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidamiskohustusega isikud (edaspidi ülalpidajad) või kellel on ülalpidajad, kuid kes oma vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised teenust tagama, on võimalik esitada üldhooldusteenuse rahastamise taotlus. Enam infot SIIT

Kui teenust vajav isik või tema ülalpidajad on suutelised teenuse eest täies ulatuses ise tasuma, siis võivad nad ise pöörduda teenuse saamiseks teenuse osutajate poole. 

Teenust vajava isiku võimetusel taotlust esitada esitab taotluse koos dokumentidega ülalpidaja. Ülalpidajate puudumisel ja teenust vajava isiku võimetusel avaldust esitada, teeb spetsialist kättesaadavate dokumentide alusel linnavalitsusele ettepaneku teenuse vajaduse kohta.

 

Üldhooldusteenuse info:

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 93 ,,Üldhooldusteenuse osutamise kord''

Kontaktisik

Epp Heile
hoolduse spetsialist
e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758; +372 5193 8320

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada avaldus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum nr 1.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus 
  • hooldusteenusel viibiva isiku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid.

Tulemus

Otsus teenuse saamise õigustatuse kohta.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.