Teated

Veebruaris 2013 sõlmisid Viljandi Linnavolikogu esimees Tarmo Loodus ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu halduslepingu muinsuskaitseseaduse ja teiste õigusaktidega Muinsuskaitseametile pandud muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste üleandmiseks Viljandi Linnavalitsusele alates 01.01.2013. Muinsuskaitseamet andis Viljandi linnale üle osa oma kohustustest.

01.05.2019 jõustunud Muinsuskaitseseaduse § 96 „Halduslepingu muutmine" näeb ette, et enne seaduse jõustumist kohaliku omavalitsuse üksuse volikoguga sõlmitud haldusleping muinsuskaitseliste riiklike kohustuste täitmiseks viiakse seadusega kooskõlla või lõpetatakse 2020. aasta 1. jaanuariks.
Muinsuskaitseamet ja Viljandi linn lugesid seni kehtinud lepingu lõppenuks ja ei sõlminud uut halduslepingut. Sellega seoses lõppesid liina kohustused ja õigused riigi ülesannete täitmisel.

Lähem informatsioon kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestmanilt (tel 435 4742, 51 993 379), monika.vestman@viljandi.ee .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriametis teeb igas ametile pandud tegevusvaldkonnas (üldplaneeringutegevus, detailplaneeringutegevus, arhitektuuritaseme tagamine, ehitusjärelevalve, muinsuskaitse, linnakujundus, maakorraldus) toiminguid üks ametiisik. Arhitektuuriameti teenistujate asendamine võimaliku huvide konflikti korral ei ole ameti väikese koosseisu juures iga kord võimalik asendajale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele vastava teise ametiisiku puudumise tõttu.