Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.02.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord».

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridusküsimustes otsustati:

 • maksta alates 1. jaanuarist 2018 Vaba Waldorfkooli Ühingule iga lasteaialapse eest 177 eurot kuus;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 «Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord» muutmine», mille eesmärk on laiendada seni munitsipaalhuvikoolidele kehtestatud 100% õppetasu soodustust üheks aastaks erahuvikoolidele.
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Lubade andmine Viljandi linna haridusasutustele toitlustusteenuse ostmiseks ja teenusega seotud linnavara valitsemiseks».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba hoonele aadressil Kirsi põik 6;
 • kinnitada Salto arhitektuuribüroo (Salto AB OÜ) poolt koostatud töö nr 074-14 «Büroohoone Viljandis» aadressil Tartu tänav 7d ja anda ehitusloa taotlejale Salto arhitektuuribüroo (Salto AB OÜ) ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Proff Praktik OÜ poolt koostatud töö nr 2017-38 «Kauplus-laohoone lammutusprojekt. Eelprojekt» aadressil Looga tänav 19 ja anda ehitusloa taotlejale Aktisaselts ESPAK Viljandile ehitusluba ehitise lammutamiseks;
 • kinnitada Aktsiaselts VMT Ehitus poolt koostatud töö nr 10541 «Hansa Candle korstna lammutusprojekt» aadressil Vabriku tänav 2 ja anda ehitusloa taotlejale Aktsiaselts VMT Ehitusele ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • jagada Viljandi linnale kuuluv Ranna puiestee kinnistu ilma detailplaneeringut koostamata kaheks kinnistuks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Piiri tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini paigaldamiseks;
 • lubada katastriüksusel Riia mnt 30 oleva lasteaia hoonet laiendada ja ümber ehitada projekteerimistingimuste alusel detailplaneeringut koostamata.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide nimekiri.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Majandusküsimustes otsustati:

 • omandada Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsile kuuluva kinnistu nr 213239 koosseisu kuuluv katastriüksus nr 89701:001:0468 aadressiga Vaksali 2b (pindala 53 m², sihtotstarve 100 % ühiskondlike ehitiste maa) hinnaga 1724 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamiseks»;
 • korraldada riigihange «Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamise projekteerimis-ehitustööd»
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi linna tänavate aastaringse hoolduse riigihanke korraldamiseks»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna tänavate nimekirja kinnitamine, liigitus ja seisunditasemete määramine».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Huvikooli direktori ametikohale Piret Mädamürk alates 14.03.2018.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist