Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.08.2020

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

välja maksta koolimineku toetused;

vabastada Viljandi Kaare Kooli direktori kohusetäitja ametist;

kinnitada Viljandi Kaare Kooli direktori ametikohale Epp Välba alates 10.08.2020.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Kinnisvarahalduse küsimustes kinnitati Riia maantee 32 eluruum number 19

võõrandamise tulemused.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

vastu võtta kinnistu Riia tn 68 detailplaneering ja arhitektuuriametile anti ülesandeks korraldada  ka selle avalik väljapanek;

muuta Viljandi Linnavalitsuse 20.4.2020 korraldust nr 172 „Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega";

anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Vilja tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ  kasuks maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks;

lõpetada kinnistu Veere tn 36 detailplaneeringu koostamine;

määrata Aktsiaseltsile ESPI aadressil Reinu tee 37a Viljandi linn asuva lagunenud hoone kõrvaldamise tähtajaks kaksteist kuud arvates korralduse kättesaamisest.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

 

Majandusküsimustes otsustati

kinnitada riigihanke „Viljandi Kesklinna Kooli Carl Robert Jakobsoni tänav 42a õppehoone ehitustööd" otsused ja tunnistada vastavaks järgmiste ettevõtjate pakkumused Mulgi Ehitus OÜ ja OÜ Silindia Ehitus. Edukaks pakkumuseks tunnistati hindamise kriteeriumi kohaselt majanduslikult soodsaim OÜ Silindia Ehituse pakkumus maksumusega 98 972,00 eurot, millele lisandub käibemaks;

anda V Motors OÜ kasutusse Turu tn 14 kinnistul viis parkimiskohta kahe alana üldpindalaga 67 m². Maa-alasid kasutatakse Volkswageni uute mudelite tutvustamiseks ajavahemikus 08.08.2020 00.00 – 20.00;

sõlmida Vaikuse põik 3 tasulise hoonestusõiguse leping.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Muudes küsimustes otsustati:

anda FIE- le Margus Mägi taksoveoluba tähtajatult;

tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesannete ning järelevalve kohustuste täitmisest tulenevate väärteomenetluse ja sunnivahendi rakendamise menetluse ülesannete täitmine" määrus;

kinnitada Linnavalitsuse üldkorraldusega ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesannete ning järelevalve kohustuste täitmisest tulenevate väärteomenetluse ja sunnivahendi rakendamise menetluse ülesannete täitmine.

saata Viljandi Linnavolikogu 27. augusti istungile menetlemiseks määruse eelnõu „Linnavalitsuse töökorra muutmine ja täiendamine";

 

saata Viljandi Linnavolikogu 27. augusti istungile menetlemiseks määruse eelnõu „Viljandi linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine".

 

 

 

 

Istungi ülevaate koostas:

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja

435 4730