Järelhooldusteenus

Kirjeldus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine (eluaseme ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste tagamine).

Järelhooldusteenust osutatakse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:

1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni või kuni õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;

2) isiku 25-aastaseks saamiseni.

 

Järelhooldusteenus tagatakse asendushooldusteenusel viibivale täisealisele isikule, kes järelhooldusele suunamise ajal jätkab õppimist statsionaarses õppevormis või tervislikel näidustustel muus õppevormis ning kes viibis asendushooldusteenusel seetõttu, et:

  • tema vanem on surnud;
  • lapsevanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või see on täielikult ära võetud;
  • laps on vanemast eraldatud.

Kestvus

Vastavalt kirjelduses toodud tähtaegadele ja isiku juhtumiplaanile

Teenuse maksumus

Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused. Vastavalt teenuseosutaja poolt kehtestatud hinnakirjale.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 10 „Asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse osutamise kord"

Sotsiaalhoolekande seadus

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Järelhooldusteenuse taotleja esitab vabas vormis avalduse Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile.

Aadress: Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum nr 2.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Sotsiaalameti spetsialist hindab täisealisele isikule teenuse osutamise vajadust ja teeb otsuse teenusele suunamise kohta.

Vajaminevad dokumendid

  • vabas vormis avaldus, milles on põhjendatud teenuse osutamise vajadust;  
  • teenuse taotleja isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus (olemasolul);
  • rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
  • sissetulekuid tõendavad dokumendid.

Tulemus

Lähtuvalt juhtumiplaanist järelhooldusteenuse osutamine.