Viljandi Koostöögrupi ühistegevused

 

Ühistegevuste tegevuskava koondab enda alla esimesel aastal korraldatavaid ühiseid tegevusi, kuhu on kaasatud vähemalt kaks koostöögruppi kuuluvad omavalitsust. Samuti on ühistegevuste all nn fondid, mille eesmärk on toetada noori otse.

 

Mööbli restaureerimise töötoad

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuni 2017

Töötubade eesmärk on noortele lihtsamate restaureerimisvõtete õpetamine ning oskuse andmine tööriistade kasutamiseks. Eesmärkideks on samuti loovuse  arendamine ja teadlikkuse tõstmine tööohutusest.  Oluline on taaskasutuse mõttelaadi arendamine. Töötubade käigus uuendavad  noored ise mööblit, mida hakatakse kasutama kohalikes noortetubades. Igas omavalitsuses toimub 3  kahetunnist töötuba.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on esimesel aastal on 30.

Vastutav omavalitsus: Halliste vald

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: avatud noorsootöö, huvitegevus, tööhõive valmiduse parendamine.

 

 

Ajujaht -ettevõtlusideede labor

Elluviimise periood on november 2016 – juuni 2017

Eesmärk on toetada õpilasfirmasid, ettevõtlikku noort ja noorte omaalgatust. Tegemist on ideede laboriga, kus arendatakse noortelt alguse saanud ideid koos noortega edasi. Parim idee saab rahalise auhinna oma idee elluviimiseks. Projekti raames korraldatakse ka piirkonna laat.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on esimesel aastal 50.

Vastutav omavalitsus: Karksi vald

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: tööhõivevalmiduse parendamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Murdepunkt

Elluviimise periood on jaanuar – juuni 2017

Eesmärgiks on noorte sotsiaalsete oskuste arendamine tõrjutuse vähendamiseks, sihtgrupiks riskilapsed ja noored. Planeeritud on 12 kohtumist, igaks omavalitsusest kaasatakse 10 last.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on esimesel aastal 20.

Vastutav omavalitsus: Abja vald

Kaasatud omavalitsused esimesel aastal on Viljandi linn ja Viljandi vald.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: noorte teavitamine ja nõustamine

 

 

Väitlusklubi

Elluviimise periood oktoober 2016 – juuni 2017 

Eesmärgiks on silmaringi laiendamine, eneseväljenduse arendamine ning suhtlusvõrgustiku loomine omavalitususte vahel. Klubi liigub kaasatud omavalitsuste vahel - grupp on sama. Igas kuus on planeeritud 1 kohtumine, aastas teeb see igas omavalitsuses 3 korda.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on esimesel aastal 12.

Vastutav omavalitsus: Abja vald

Kaasatud omavalitsused: Abja vald, Karksi vald ja Saarde vald

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: noorte omaalgatuse toetamine, avatud noorsootöö

 

 

Discgolfi turniir

Elluviimise periood veebruar – august 2017

Eesmärgiks on lapsevanemate kaasamine noorsootöösse.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 60.

Vastutav omavalitsus: Mõisaküla linn

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: avatud noorsootöö

 

 

Keeristorm

Elluviimise periood veebruar – juuli 2017

Eesmärgiks on uute põnevate võimaluste tutvustamine ning noorsootöö mitmekesistamine. Samuti noorte oskuste kasv liikumisel maastikul. Tegemist on sõjalis-sportliku maastikumänguga, kuhu on kaasatud kohalikud organisatsioonid (Kaitseliit, PPA, jne) ning lapsevanemad, kes teevad punktides ülesandeid.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 150.

Vastutav omavalitsus: Abja vald

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: avatud noorsootöö

 

 

Motoorienteerumine Soomaal

Elluviimise periood märts – juuli 2017

Eesmärk on tegevuste ning kokkusaamisvõimaluste pakkumine 18-26 sihtgrupile. Tegemist on seiklusliku matkaga, kus iga omavalitsus korraldab ühe punkti tegevuse. Tegevuse läbiviimisel pööratakse erilist tähelepanu pööratakse turvalisusele - kaasatakse politsei (kindlasti starti ning ka teedele) ning teavitatakse päästeametit. 

Esimesel aastal prognoositav kaasatud uute noorte arv on 45.

Vastutav omavalitsus: Kõpu vald

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, avatud noorsootöö, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Meediapäevad

Elluviimise periood veebruar – juuni 2017

Eesmärk on meediaalaste teadmiste andmine, noorte tulevikuks ettevalmistamine, lisaks oskuste andmine meediamaailmas orienteerumiseks, info selekteerimises, ise info loomises jne.

Esimesel aastal planeeritud kaasatud uute noorte arv on 25.

Vastutav omavalitsus: Tarvastu vald

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse parendamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Beatboxi töötoad

Elluviimise periood oktoober 2016 – juuni 2017

Eesmärgiks on noorte muusikalise eneseväljenduse arendamine. Toimub 2x2 töötuba aastas.

Planeeritud kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 8.

Vastutav omavalitsus: Abja vald

Kaasatud omavalitsused: Abja vald ja Karksi vald

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, avatud noorsootöö, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Noorelt noorele kogemuste jagamine, ühistegevuste ideede genereerimine ja elluviimine

Elluviimise periood on november 2016 – september 2017

Tegevuse sisuks on noorsootöökogemuste jagamine noorelt noorele nende omaalgatuse motiveerimiseks ja loovuse arendamiseks. Kogemusi jagatakse läbi noorte õpikäikude teistesse omavalitsustesse ning seal noorsootööga seotud asutustesse: noortekeskused, koolid, noorteklubid jne. Iga omavalitsus planeerib ringsõidu erinevatesse kohtadesse saamaks uusi mõtteid, ideid ja motivatsiooni noorsootöö mitmekesistamiseks oma kodukohas.  Võimalusel planeeritakse ka ühiseid külastusi lähivaldade vahel. Külaskäikude idee on anda võimalus noortele teiste noorte ja teiste kohtade võimalustega tutvuda ning läbi selle saada uusi ideid. Arutada teise omavalitsuse noortega võimalikke ühistegevusi, neid koos planeerida ja koos ellu viia. Idee on veel selles, et ühe omavalitsuse head praktikad jõuaks läbi noorte ka teistesse omavalitsustesse - noored ise tegutsevad selle nimel teiste noorte juhendamisel ja aitamisel.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 100.

Vastutav omavalitsus: Saarde vald

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: noorte teavitamine ja nõustamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Transport  huvikoolidesse ja ringidesse ning üritustele

Elluviimise periood on oktoober 2016 – september 2017

Eesmärk on rohkemate noorte jõudmine huvitegevuse juurde ning et noored saaksid osaleda piirkonna võimalustes. Mõte on organiseerida transporti neile noortele, kes muidu ühisüritustele või muudele taolistele ettevõtmistele tulla ei saa. Transporditoetus on peamiselt mõeldud oma valla siseseks kasutamiseks, kuid ka noorte transportimiseks teistesse omavalitsustesse näiteks huvikoolidesse, ringidesse vms.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 40.

Vastutav omavalitsus: Viljandi linn

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, huviharidus, avatud noorsootöö

 

 

Rahvusvahelise noorsootöö fond piirkonna peale

Elluviimise periood on november 2016 – september 2017

Eesmärk on rahvusvahelise noorsootöö ärgitamine piirkonnas. Rahvusvaheline noorsootöö jääb tihti teadmiste või julguse taha. Kas ei teata kõiki võimalusi või ei julgeta esimest sammu astuda. Takistuseks võib saada ka noorte poolt eeldatud omaosalus. Selliste kulude jaoks on fond väga oluline, et noore liitumine rahvusvaheliste projektidega ei jääks pisiasjade taha. Lisaks on oluline, et igas piirkonnas keegi noori julgustaks ning ärgitaks - rohkem kui lihtsalt kuulutust saates. Noorte saatmine vahetusprojektide raames.

Esimesel aastal on prognoositav kaasatud uute noorte arv 25.

Vastutav omavalitsus: Viljandi linn

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: rahvusvaheline noorsootöö

 

 

Noorsootöötajate kogemuste vahetamine, võrgustikutöö, projektijuhtimine

Elluviimise periood on oktoober 2016 – september 2017

Tegevuseks on koostöögrupi juhtimine, raamatupidamise tegemine ja artiklite kirjutamine, meediakajastuse planeerimine jms. Lisaks võrgustiku ehk koostöögrupi kohtumised omavahel ning võimalike koostööpartneritega, koolitused teemadel, mille vajadus ilmneb jooksvalt (näiteks projektikulude haldamine, turundus oma sündmustele, noorte suurem kaasamine jne). Tegevuskava jälgimine, tagasiside andmine, tehtud tegevuste analüüsimine koos.

Vastutav omavalitsus: Viljandi linn

Kaasatud omavalitsused: kõik

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: kõik noorsootöö teenused

 

 

Tegevuste toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.