Viljandi KTG omavalitsusesisesed tegevused

 

Omavalitsuste sisesed tegevused on mõeldud piirkonna tasakaalustatud arengu toetuseks planeeritud tegevused. Läbi tegevuste on eesmärk jõuda olukorda, kus kogu koostöögrupi piirkond on ühtlaselt noorsootöö teenuste ja võimalustega kaetud.

 

Meediaringide arendamine Abja vallas

Elluviimise periood oktoober 2016 – juuni 2017

Eesmärgiks on meediaalase huvihariduse võimaldamine. Sisuks on animatsiooni, foto ja meediaringi arendamine ja vahendite soetamine.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 5.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus

 

 

Rattaraja arendamine Abja vallas

Elluviimise periood on veebruar – august 2017

Tegevuse eesmärk on arendada aktiivsete tegevuste võimalusi, lisaks teadmiste edastamine läbi IT võimaluste. Rattarajad on plaanis märgistada QR koodidega, kust on võimalik leida infot kohaliku ajaloo kohta. Eraldiseisvad punktid on juba olemas, märgistustega luuakse terviklik rada, kus on võimalik erinevaid tegevusi korraldada.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 50.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, avatud noorsootöö

 

 

Kodundusring Halliste vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuli 2017

Eesmärk on kodumajapidamise oskuste (söögitegemine, koristamine, käsitöö, pisiremont jms) ning samuti üldiste iseseisva eluga toimetulekuks vajalike oskuste arendamine. Toetuse eesmärk on kodundusringi korraldamine ning selleks vajalike vahendite soetamine.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 20.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse parendamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Külanoorte vaheline mitmevõistlus Halliste vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – august 2017

Eesmärkideks on võimaluste loomine noortele aktiivseteks  tegevusteks, kogukonna kaasamine  ja sidumine ning noorte osaluse suurendamine (nii tegevustes kui nendega seotus otsuste tegemises). Halliste vallas puudub hetkel noortekeskus ja valla noorsootööd korraldav töötaja. Noorsootöö teenuste alustamiseks ning noorte kaasamiseks üle valla on kõige parem saada nad ühiste sündmustega kokku tulema. Eesmärk on esiteks tugevdada nende sidet külakogukonnaga (ühes külas elavate noorte näol) ehk ärgitada neid looma meeskonda. Teiseks on eesmärk tugevdada nende sidet valla teiste noortega omavahel kokku saades ning suunatult aega veetes. Niimoodi on loodud soodne pinnas teisteks ühisteks tegevusteks, nii noortele pakutavateks kui noorte endi poolt algatatud ja läbiviidavateks.  Kui tegevused noortega on alanud ning noored tunnevad oma mõtetele tuge, on suurem võimalus noorsootöö valdkonna terviklikumaks arenguks Halliste vallas ning noorte suuremaks kaasamiseks neid puudutavate otsuste tegemisel poliitilisel tasandil. 

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 13.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: avatud noorsootöö

 

 

Tehnikaringi arendamine ja vahendite soetamine Karksi vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – august 2017

Eesmärkideks on tehnilise mõtlemise ja tehnika tundmise arendamine, lisaks meeskonnatunde arendamine.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 15.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus

 

 

Pereõhtute korraldamine Kõpu vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – august 2017

Antud tegevuse vajalikkus tuleneb 2016.a märtsis läbiviidud Kõpu valla noorte küsitlusest. Tegevuse sisu on noortetuppa vahendite soetamine, nendega iganädalaste tegevusõhtute korraldamine (filmiõhtud, lauamänguõhtud, piljardiõhtud jne). Eesmärk on noortele pakutavate võimaluste mitmekesistamine, noorte  sotsiaalsete oskuste arendamine läbi ühistegevuste, noorte mitmekülgne arengu toetamine (koordinatsioon, mälu, analüüsivõime jne), noorte aktiviseerimine läbi võistluste ja turniiride, lapsevanemate kaasamine, põlvkondade sidumine läbi ühistegevuse.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 20.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, avatud noorsootöö, noorte teavitamine ja nõustamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Liikumisringide arendamine Kõpu vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuni 2017

Tants ja aeroobika toimusid valla noortele ka aasta tagasi ning olid noorte seas populaarsed ja hinnatud, kuid trennid katkesid treeneri ootamatu lahkumise tõttu, antud projekti toel saame pakkuda uutele treeneritele motiveerivamat tasu, mis lihtsustaks kaugemalt vastavate inimeste leidmist. Tegevuse sisuks on iganädalased tantsutrennid algklassides, vanemas kooliastmes ja üle 18.a noortele, iganädalased aeroobikatrennid alates 12.eluaastast (2x nädalas). Eesmärgid on noorte kehalise aktiivsuse tõstmine, huvitegevuse mitmekesistamine, tervislike/liikuvate eluviiside toetamine, noorema kooliastme igakülgse arengu toetamine.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 20.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus

 

 

Kodundusring Mõisaküla linnas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuli 2017

Eesmärgiks on eluks vajalike oskuste arendamine sh lihtsamad  remonditööd, tööriistade kasutamine, söögitegu, meisterdamine, ettevõtluse harjutamine.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 15.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse parendamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Õues tegevuste arendamine Saarde vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – august 2017

Tegevuse eesmärgiks on Saarde valla  noortele tingimuste loomine arendavateks tegevusteks värskes õhus ning oma ideede elluviimiseks. Tegevuse sisuks on vabaajakeskuse sisutühja  õueala korrastamine ja vahenditega sisustamine.  (Edaspidine arendustegevus projektidega). Kuna noorsootöö oluline osa on noorte mitmekülgse arengu mitmekülgne toetamine läbi mitmekülgsete võimaluste loomise, on vabaajakeskuse õueala korrastamine ning vahenditega sisustamine väga oluline, kuna loob noortele võimaluse tegutseda vabas õhus. Korrastatud õueala aitab kaasa tervislike eluviiside propageerimisele noorte seas ning vastavasisuliste tegevuste elluviimisele (sporditegevused, vabaõhukontserdid, liikumisüritused jms). Korras ja põnevalt sisustatud õueala inspireerib noori ise seal toimetama ning ka teistele midagi korraldama.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 50.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: avatud noorsootöö, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Ringide arendamine ja võistluste korraldamine Tihemetsas (Saarde vald)

Elluviimise periood on oktoober 2016 – august 2017

Eesmärgiks on võimaluste loomine Tihemetsa noortele arendavateks tegevusteks ja oma ideede elluviimiseks. Kuna Tihemetsas ei ole siiani noortetuba olnud, on toetus vajalik erinevate tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari soetamine. Eesmärk on samuti ringilise tegevuse arendamine Tihemetsa noortele.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on 30.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: avatud noorsootöö

 

 

Motoringi loomine Saarde vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – august 2017

Eesmärk on arendada noorte tehnilist mõtlemist, anda teadmisi mootorites kasutatavast tehnoloogiast ja nende remondist, õpetada hooldama ja juhtima mototehnikat. Tegevuse käigus omandatakse elementaarsed sõiduoskused, tutvutakse mototehnika ehitusega ning omandatakse esmased töövõtted mototehnika hoolduseks ning remondiks. Samuti luuakse võistlustel osalemise võimalus.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on esimesel aastal 10.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus

 

 

Nutilabori loomine Tarvastu vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuli 2017

Eesmärk on baasi loomine loodus- ja täppisteaduste ringide arendamiseks.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on 150.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse parendamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Meediaring Tarvastu vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuli 2017

Eesmärk on meediaringi arendamine ning selleks vajalike vahendite soetamine.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 30.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse  parendamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Mitmekesisemate võimaluste väljaarendamine  Viljandi linna noortekeskuses

Elluviimise periood on oktoober 2016 – august 2107

Eesmärgiks on võimaluste mitmekesistamine ning kätte saadavuse suurendamine. Et noortekeskusesse leiaks tee rohkem noori, tuleb seal luua võimalused ning alustada tegevusi, mis kõiki noori paeluks. Plaanis on alustada tegevusi (ringe, klubilist tegevust, noorteühinguid jne) ning panustada väike osa keskkonnale ja vahenditele.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 50.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse parendamine

 

 

Kodundusring Viljandi vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuli 2017

Eesmärk on eluks vajalike oskuste arendamine: kokandus, käsitöö, toote disain, oskus oma toodet müüa. Võimaluse selleks pakume valla külade päeval, kus ringi liikmed saavad oma tooteid tutvustada ja müüa, toimub laat. Igas kuus toimub 4 üritust erinevas  valla piirkonnas (5).

Prognoositav kaasatud uute noorte arv esimesel aastal on 40.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse parendamine, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Robootika ring Viljandi vallas

Elluviimise periood on oktoober 2016 – juuni 2017

Eesmärk on loodus- ja täppisteaduste valdkonna arendamine. Toetus on vajalik robootikaringi loomiseks  ja vahendite soetamiseks. Robootika on küsitluse põhjal enim soovitud huviring, läbi selle saab noortele pakkuda arendavaid tegevusi ja eneseteostust.

Prognoositav uute kaasatud noorte arv on 60.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: huvitegevus, tööhõivevalmiduse parendamine

 

 

Spordi ja huvitegevuse päevad Viljandi valla noortele

Elluviimise periood on aprill – august 2017

Spordi- ja huvitegevuse päevade eesmärk on valla noorte  kaasamine, omavaheline suhtlus, suhtlusoskuste arendamine ja eluks vajalike oskuste õpitubade läbiviimine. Samuti tutvustada sportimis- ja huvitegevuse võimalusi. Pakkuda noortele kvaliteetset vabaaja veetmise võimalust, üksteisega kohtuda, koostegemise ideid genereerida, plaane luua. Ühised tegevused kestavad 5 päeva.

Prognoositav kaasatud uute noorte arv on 50.

Tegevusega seotud noorsootöö teenused: avatud noorsootöö, huvitegevus, noorte omaalgatuse toetamine

 

 

Tegevuste toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.