Kaeveloa taotlemine

20.03.19
Kirjeldus:

Luba kaevetööde teostamiseks Viljandi linna avalikel tänavatel, väljakutel, jalgteedel, jalgrattateedel ja muudel sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavatel rajatistel või puhkealadel.

Taotlemine:

Kaeveloa taotleja esitab vormikohaselt täidetud kaeveloa taotluse koos blanketil olevate vajalike kooskõlastustega. Taotluse blankett on saadaval Viljandi kodulehel või Linnavalitsuses paberkandjal.

Kooskõlastused:

Kaeveloa blanketile tuleb taotlejal võtta vajalikud kooskõlastused kaevetööde piirkonnas asuvate tehnorajatiste valdajatelt (kontaktandmed kirjas kaeveloa taotluse lisas), muinsuskaitseametist (kaevetöödel Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal) ning vastavatelt ametnikelt (haljastus, ehitus).

Loa andmine:

Kaeveloa väljastab majandusamet kolme tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt eeskirja nõuetekohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

Avariitööd:

Avariilisi kaevetöid (kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ja töö edasilükkamine on vältimatu) võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades e-kirja või telefoni teel koheselt majandusametile ja kaeveala vahetusse ümbrusesse jäävate tehnorajatiste omanikele. Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Tänavate sulgemine:

Kui kaevetöö teostamiseks on vajalik sulgeda tänav, kõnnitee vms. tuleb taotlejal esitada ka tänava sulgemise loa taotlus.

Maksumus:

Kaeveluba väljastatakse tasuta.

Õigusaktid:

Kaevetööde eeskiri