Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsiline kohandamine

01.03.22
  Minimiseeri Maksimeeri Eemalda

Kirjeldus

Toetust saab taotleda vaid siis, kui vastav taotlusvoor on avatud.

Kohanduse taotlemise võimalikkusest teavitamiseks annab linnavalitsus välja pressiteate ja avaldab veebilehel info taotluste vastuvõtmise taotlusvooru kohta. Taotluste vastuvõtmise kestus on vähemalt kaks nädalat.

Kohanduse saajate teavitamiseks võib linnavalitsus avaldada kuulutuse linnalehes.

Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Eluruumi kohandamise kulud hüvitatakse üldjuhul Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavale puudega isikule, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus § 2 lõige 1 ütleb, et puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel

Kulude hüvitamisel lähtutakse puudega isiku puudest lähtuva eluruumi kohandamise vajadusest. 

Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsiliseks kohandamise toetuse juures ei arvestata taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute ning pereliikmete sissetulekuid.

Kui isik ei suuda ise tasuda 15% omafinantseeringut, siis sotsiaalkomisjon otsustab tema osaluse lähtuvalt tema majanduslikust seisust ja sel juhul peab esitama majanduslikku seisu tõendavad dokumendid.

Toetuse suurus

Linnavalitsus sõlmib kohanduse saaja ja tööde teostajaga kolmepoolse lepingu, milles märgitakse muu hulgas ka kohanduse saaja omafinantseeringu suurus.

Linnavalitsus tasub kohandamisega seotud kulude eest arvete alusel tööde teostajale.

Nõuetele vastavatest taotlustest moodustatakse taotluste saabumise aja (kuupäeva täpsusega) järgi kohanduste saajate ja teostamist vajavate kohanduste nimekiri, mille kinnitab sotsiaalkomisjon.
 
Kui nõuetele vastavaid taotlusi on rohkem, kui regionaalfondist Viljandi linnal on raha võimalik taotleda, siis ülejäänud taotlustele kohaldatakse Viljandi Linnavolikogu määruses sätestatut ja sotsiaalkomisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku tööde teostamiseks linnaeelarvelistest vahenditest.

Toetuse määramine

Pärast taotluste laekumist ja nõuetele vastavuse kontrolli teostatakse kohanduse taotlejate kodude külastus eesmärgiga selgitada välja kohanduse võimalikkus, tööde maht ja võimalik maksumus ning kohandustööde teostamiseks vajalike dokumentide vajalikkus (ehitusprojekt, ehitusluba, ehitisteatis jms).
Kui nõuetele vastavaid taotlusi on rohkem, kui regionaalfondist Viljandi linnal on raha võimalik taotleda, siis ülejäänud taotlustele kohaldatakse Viljandi Linnavolikogu määruses sätestatut ja sotsiaalkomisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku tööde teostamiseks linnaeelarvelistest vahenditest.
 
Kohanduse saaja annab omakäelise kinnituse kodukülastuse aktile 15% omafinantseeringu tasumise võimekuse kohta. Kodukülastuste kohta vormistatakse linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohane akt (lisa 2).
 

Otsuse hüvitise määramise või määramata jätmise kohta teeb linnavalitsus 10 tööpäeva jooksul viimase nõutud dokumendi saamisest või dokumendi esitamise tähtaja möödumisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

Kulud hüvitatakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, köögitoimingutes, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

Kulusid ei hüvitata, kui:
1) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
2) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest;

3) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja (alla 5 aasta) vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

Õigusaktid

Viljandi Linnavalitsuse 21.05.2018 määrus nr 9  ,,Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsilise kohandamisega seonduvate vahendite taotlemiseks tingimuste ja korra kehtestamine''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Silja Simon
e-post: silja.simon@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745; +372 5333 3227

vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada avaldus koos lisadokumentidega Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile.

Vajaminevad dokumendid 

Taotleja või tema seaduslik esindaja esitab koos taotlusega:
1) eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
3) eluruumi kaasomaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
4) korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
 

Sotsiaalameti spetsialistil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

Tulemus

Kulude hüvitamise taotlused vaatab läbi linnavalitsuse sotsiaalkomisjon ja teeb ettepaneku linnavalitsusele.

Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja pärast kohanduste teostamist sotsiaalametile kulu tõendavad dokumendid.

Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud dokumentide saamist teostavad sotsiaalamet koostöös majandusametiga 10 tööpäeva jooksul kohandatud eluruumi ülevaatuse koostades vastavasisulise kontrollakti, milles märgitakse muu hulgas eluruumi kohandamiseks tehtud tööd, hinnang tehtud tööde ja kuludokumentide vastavusele ning hüvitamisele kuuluv lõplik summa.

Hüvitis makstakse pärast kontrollakti koostamist taotleja arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul. Taotleja võib tema seadusliku esindaja soovil hüvitamisele kuuluva summa kanda ka arve alusel tööde teostaja arvelduskontole.

Linnavalitsusel on õigus hüvitis tagasi nõuda, kui taotleja või tema seaduslik esindaja on esitanud hüvitise taotlemisel valeandmeid.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.