2018 AASTAL KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Viljandi Linnavalitsuse 15.10.2018 korraldusega nr 616 kehtestati Viljandi kesklinna kavandatava haigla ja tervisekeskuse detailplaneering (nr 2017-001). Planeeringualas on krundid C. R. Jakobsoni tn 2a, C. R. Jakobsoni tn 2c, C. R. Jakobsoni tn 2b, C. R. Jakobsoni tn 4, Turu tn 6, Turu tn 12, Turu tn 14 ja planeeritavate kruntide ulatuses C. R. Jakobsoni tänava ja Turu tänava maa-alad. Detailplaneeringuga on moodustatud krunt haigla ja tervisekeskuse rajamiseks ning määratud krundi ehitusõigus, arhitektuursed ja planeeringulised nõuded vastavalt planeerimisseaduse paragrahvile 126. Planeeringuala on suurusega 1,5 ha.

 

Viljandi Linnavalitsuse 01.10.2018 korraldusega nr 596 kehtestati kinnistu Reinu tee 21 detailplaneering (nr 2017-010).  Planeeringualas suurusega ca 2570 m2 on kinnistu Reinu tee 21 ning Reinu tee ja Tina tänava osad ulatuses, kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted. Detailplaneeringuga on määratud  krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa ning hoonestusala, ehitusõigus ja planeeringulised nõuded ärihoone püstitamiseks.

 

Viljandi Linnavalitsuse 22.10.2018 korraldusega nr 636  kehtestati  Riia mnt 99 krundi  detailplaneering (nr 2018-001). Detailplaneeringuga määratakse Riia mnt 99 krundi ehitusõigus kahe ärihoone-korterelamu püstitamiseks. Planeeringualas suurusega ca 1,1 ha on Riia maantee (katastriüksused Riia mnt T1, Riia mnt T5, Riia mnt T6), Kaja tänava ja Riia mnt 101 kruntide osad ulatuses kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted.

 

Viljandi Linnavalitsuse 03.09.2018 korraldusega nr 497 kehtestati kruntide Pärnu mnt 20, Pärnu mnt 22, Piiri tn 2a, Piiri tn 8, Raua tn 1a, Raua tn 1b ja Raua tn 3a detailplaneering (nr 2015-007). Detailplaneeringuga liideti krundid ja määrati tootmishoonete laiendamiseks krundi ehitusõigus, hoonestusala, krundi liiklusskeem ja lahendati planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesanded. Planeeringuala suurus on 8,2 ha.

 

Viljandi Linnavalitsuse 21.08.2018 korraldusega nr 477 kehtestati Riia mnt 66 krundi detailplaneering (nr 2018-005). Detailplaneering määrab tootmishoone laiendamiseks krundi ehitusõiguse ja hoonestusala. Planeeringuala suurus on 20262 m2.

 

Viljandi Linnavalitsuse 03.09.2018 korraldusega nr 513 kehtestati kinnistute Männimäe tee 30, Riia mnt 44 ja Männimäe tee osa detailplaneering (nr 2017-008). Detailplaneeringuga liidetakse katastriüksused Männimäe tee 30 ja Riia mnt 44 ning lahendatakse planeerimisseaduse § 126 ülesanded. Planeeritud krundile pindalaga 9999 m2 määratakse ehitusõigus kuni kahekorruselise ärihoone püstitamiseks koos seda teenindava parklaga ja rajatistega. Planeeringualas on Riia maantee ja Puidu tänav ulatuses, kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

 

Viljandi Linnavalitsuse 28.05.2018 korraldusega nr 317 kehtestati Puiestee tn 27 krundi detailplaneering (nr 2017-005). Detailplaneeringuga määrati elamumaa sihtotstarbega krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa ja planeeringulised nõuded ärihoone püstitamiseks. Krundile pindalaga 1046 m2 püstitatakse hoone, kus paiknevad farmiseadmetega tegeleva ettevõtte lao-, remondi- ja kontoriruumid.

 

Viljandi Linnavalitsuse 19.02.2018 korraldusega nr 96 kehtestati Viljandi linna kvartal 16 krundi 11 aadressiga Ilmarise tn 1 ja sellega külgnevate tänavalõikude detailplaneering (nr 2008-004). Detailplaneeringuga määratati Ilmarise tn 1 krundile ärihoone laiendamiseks või uue ärihoone ehitamiseks hoonestusala ning maakasutus- ja ehitustingimused. Planeeritud on maa-alune ühendus jalakäijatele Tallinna tn 24 ärihoone ja krundile Ilmarise tn 1  kavandatava ärihoone vahel. Planeeringualas suurusega ligikaudu 1,54 ha on krunt Ilmarise tn 1 (pindala 9209 m2) ja selle ulatuses külgnevad Uus tänava, Tallinna tänava ja Endla tänava maa-alad. Krundijaotus planeeringalal ei muutu. Detailplaneering kehtestati ilma planeeringuvaidlusteta.