Vajaduspõhise peretoetuse taotlemine

28.12.17
 

Kirjeldus

Alates 2018. aastast vajaduspõhise peretoetuse taotlusi vastu ei võeta, vajaduspõhise peretoetuse regulatsioon tunnistatakse kehtetuks.

 

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatel lastega peredel,  kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps.

Sissetulekute hulka ei arvata:

  • ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
  • riigi tagatisel antud õppelaenu;
  • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
  • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
  • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra (st 19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
  • vajaduspõhist peretoetust.

Kõik muud sissetulekud arvestatakse k.a elatis.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2017. aastal perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 197 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,2 eurot kuus.

Toetuse suurus

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.  

Vajaduspõhine peretoetus = vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir – pere keskmine sissetulek taotlusele eelneval kolmel kuul.

Toetuse kestvus

Toetus määratakse avalduse esitamisele järgnevast kuust alates kolmeks kuuks ja kantakse igal kuul hiljemalt 20. kuupäevaks taotleja arvele.

Õigusaktid

Vabariigi Valitsuse poolt konkreetseks aastaks riigieelarve seadusega määratud vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir

Sotsiaalhoolekande seadus 

Vastutaja

Gaide Mikkor
toetuste spetsialist
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

Karin Kiis
toetuste spetsialist
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Vormikohane avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 5.
Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11; 13-16

Vajaminevad dokumendid

  • vormikohane avaldus
  • kõigi leibkonna liikmete 3 eelmise kuu netosissetulekuid tõendavad dokumendid sh kõikide pereliikmete pangakontodeväljavõtted.

TOIMETULEKUTOETUST SAAV PERE ESITAB AINULT VORMIKOHASE AVALDUSE.

Tulemus

Toetus kantakse igal kuul hiljemalt 20. kuupäevaks taotleja arvele, kui taotlejal on õigust toetust saada.

Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest ja tõendab seda oma allkirjaga taotlusel. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi.

Ametniku või komisjoni otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama.

 

SOTSIAALTOETUSE TAOTLEJAL ON KOHUSTUS  JÄLGIDA, ET TOETUSE TAOTLEMISEL ON EDASTATUD INFO TÄIELIK JA ÕIGE. Toetuse menetlemist puudutavate asjaolude muutumisel tuleb sellest toetust menetlevat spetsialisti viivitamata teavitada. Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 32 lg 1 kohaselt otsustab hüvitise andja alusetult tehtud kulutuste tagasinõudmise ettekirjutusega isiku vabatahtliku tagasimakse või tagasimakse taotluse alusel või hüvitise andja initsiatiivil algatatud haldusmenetluses.