Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.06.2020

 • Toimus AS Viljandi Veevärk aktsionäride korraline koosolek, kus otsustati kinnitada ettevõtte 2019. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne ning jätta kasum 36  854 eurot jaotamata.

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • anda volitused piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek avaliku ürituse 5Miinust kontsert korraldamiseks ENT INVEST OÜ-le 4. juuli kell 22.00 – 5. juuli kell 04.00 Viljandi Lennukitehases. Korraldaja peab tagama kõigi riiklikult kehtestatud viiruse COVID-19 levikuga seotud piirangute täitmise. Juhul, kui riiklikud piirangud ei võimalda sündmuse korraldamist loal märgitud tingimustel, kaotab avaliku ürituse korraldamise luba kehtivuse;
 • anda nõusolek avaliku ürituse Hype The Funk korraldamiseks ENT INVEST OÜ-le 24. juuli kell 22.00 – 25. juuli kell 04.30 ning 25. juuli kell 22.00 – 26. juuli kell 04.30 Viljandi Lennukitehases. Korraldaja peab tagama kõigi riiklikult kehtestatud viiruse COVID-19 levikuga seotud piirangute täitmise. Juhul, kui riiklikud piirangud ei võimalda sündmuse korraldamist loal märgitud tingimustel, kaotab avaliku ürituse korraldamise luba kehtivuse;
 • määrata Viljandi linna 2020. aasta III taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetus 600€ Sillad MTÜ-le Viljandi Gümnaasiumi Öötantsupeo korradalmiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Pädevuse delegeerimine", eesmärgiga delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kooli pidaja pädevusse antud ja eelnõus nimetatud küsimuste lahendamine Viljandi Linnavalitsusele.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna 2020. aasta esimene alaeelarvete muutmine ja muudetud alaeelarved vastavalt määruse lisale.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 18.05.2020 korraldusega nr 202 korraldatud vara võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks Susanna Jurs ja kinnitada võitnud pakkumise suuruseks 14 700 eurot.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada osaühing Linnapilt OÜ poolt koostatud töö nr 2004 „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Oja tee 3B (üksikelamu, ehitisregistri kood 121339145) ja anda ehitusloa taotlejale Linnapilt OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada osaühing Anne Strati Arhitektuuribüroo poolt koostatud töö nr 450-20 „Eramu. Oja tee 3a, Viljandi linn, Viljandi maakond" aadressil Oja tee 3A (üksikelamu, ehitisregistri kood 121338750) ja anda ehitusloa taotlejale osaühingule Anne Strati Arhitektuuribüroo ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kehtestada kinnistute Lossi tn 29//Tartu tn 11, Lossi tn 31b ja Lossi tn 31c  detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2017-004);
 • võtta vastu kinnistute Riia mnt 95, Riia mnt 95a, Riia mnt 97 detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-011) ja korraldada selle avalik väljapanek;
 • võtta vastu Viljandis kinnistu Tamme tn 8 detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-015) ja korraldada selle avalik väljapanek;
 • kehtestada Viljandi maakond, Viljandi linn Paisu tn 14 kinnistu detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2019-013);
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Musta tee 26 kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: juhtivarhitekt Jaak Reinula, telefon 435 4743

Majandusküsimustes otsustati:

 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Tuisu tänav 6 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Riho Rieneriga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 19 752 eurot;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Mooni tänav 16, kinnistusregistriosa nr 3619239 kolmandasse jakku kantud kinnistusregistriosa nr 3950839 esimesse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse võõrandamiseks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:

Johan-Kristjan Konovalov

avalike suhete spetsialist