« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 18.02.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • toetada viipekeele tõlketeenuse osutamist;
 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • anda volitus piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: toetuste spetsialist Karin Kiis, telefon 435 4759

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Kesklinna Lasteaia põhimäärus;
 • kinnitada 1. klasside komplektide arv järgnevalt:
 1. Viljandi Jakobsoni Kool kuni 4 klassi;
 2. Viljandi Kesklinna Kool kuni 3 klassi;
 3. Viljandi Paalalinna Kool kuni 3 klassi;
 • huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada kinnistu aadressiga Vilja tn 14 detailplaneering;
 • võtta vastu Kvartali nr 140 osa-ala detailplaneering. Planeeringuala haarab olemasolevaid katastriüksusi aadressiga Vaksali tn 2, Vaksali tn 2a, Vaksali tänav 4, Tallinna tn 1, Tallinna tn 3, Turu tn 3 ning eelnimetatud katastriüksustega külgnevaid Kaalu tänava ja Tallinna tänava maa-alasid. Arhitektuuriametil korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 07.03.2019 kuni 21.03.2019.
 • algatada kinnistu aadressiga Puidu tn 3 detailplaneering;
 • võtta vastu määrus «Ehitusalase tegevuse toimingute korraldamine»;
 • kinnitada projektide läbivaatamise komisjoni põhimäärus;
 • kinnitada Viljandi linnavalitsuse arhitektuuriameti töö korraldamiseks vajalikud avalduste vormid;
 • kinnitada TÜ Vaino Arhitektuuribüroo poolt koostatud töö nr 0417 «Aasa tn 6a elamu rekonstrueerimine» aadressil Aasa tänav 6a ja anda ehitusloa taotlejale TÜ Vaino Arhitektuuribüroo ehitusluba ehitise laiendamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 28.01.2019 korralduse nr 42 alusel teostatud bussipaviljonidele välireklaami paigaldamise õiguse enampakkumise võitjaks JCDecaux Eesti OÜ ning kinnitada bussipaviljonide rendihinnaks ühe kalendrikuu eest 1455 eurot;
 • korraldada kirjalik kordusenampakkumine tasuliste hoonestusõiguste seadmiseks Viljandi linna omandis olevale viiele hoonestamata kinnistule eesmärgiga püstitada kinnistutele ühepereelamud. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguste omandamisõigus järgmiste alghindadega:
 1. Vaikuse tn 9 / 33 384 eurot / 24 €/m²
 2. Vaikuse tn 13 / 38 424 eurot / 24 €/m²
 3. Vaikuse tn 18 / 22 875 eurot / 25 €/m²
 4. Vaikuse tn 20 / 25 416 eurot / 24 €/m²
 5. Vaikuse tn 24 / 21 384 eurot / 24 €/m².

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • mitte rahuldada AS Mivar-Viva vaiet Viljandi Linnavalitsuse 17.12.2018  korralduse nr 726 «Kinnistu Lossi tn 41a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek» peale;
 • sõlmida leping maaüksuse aadressiga Vabaduse plats 4, Viljandi linn koormamiseks isikliku kasutusõigusega Viljandi linna kasuks.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist