« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 08.04.2019

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • moodustada delegatsioon Viljandi linna esindamiseks sõpruslinnas Ternopilis toimuvatel Euroopa Päevadel 18. – 19. mai 2019 ning määrata delegatsiooni liikmeteks abilinnapea Janika Gedvil ja linnavalitsuse liige Karl Õmblus;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine», mille sisuks on linnavolikogu delegatsiooni osalemine sõpruslinnas Ternopilis toimuvatel Euroopa Päevadel 18. – 19. mai 2019.

Lähemalt: avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, telefon 435 4732

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kooskõlastada Viljandi Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnad.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada linnamööbli tüübid ja pingitüüpide piirkonnad;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted»;
 • kinnitada KBT Ehitusprojekt OÜ poolt koostatud töö nr 218692 «Kaubaaida ümberehitus toitlustushooneks» aadressil Vaksali tänav 42 ja anda ehitusloa taotlejale Anu Vaarpuule ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • kinnitada OÜ Proff Praktik poolt koostatud töö nr 18029 «Sõidukite teeninduse hoone ehitusprojekt» aadressil Raua tänav 12 ja anda ehitusloa taotlejale Simonet OÜ-le ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • algatada kinnistu  Piiri tn 2b detailplaneering;
 • algatada krundi Uku tn 11 detailplaneering;
 • määrata 2019. aasta restaureerimistoetused.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Mooni tänav 4, kinnistusregistriosa nr 3618039 kolmandasse jakku kantud kinnistusregistriosa nr 3949639 esimesse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse võõrandamiseks;
 • korraldada kirjalik enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevale hoonestamata kinnistule aadressiga Suur-Kaare tänav 33b Viljandi Linnavolikogu 28.03.2019 otsuses nr 112 toodud tingimustel, eesmärgiga püstitada kinnistule elamu-ärihoone. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus alghinnaga 50 000 eurot;
 • korraldada kirjalik enampakkumise tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linna omandis olevale hoonestamata kinnistule aadressiga Uku tänav 19 Viljandi Linnavolikogu 28.03.2019 otsuses nr 111 toodud tingimustel, eesmärgiga püstitada kinnistule ühepereelamu. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus alghinnaga 30 000 eurot;
 • tunnistada riigihanke «Viljandi linna tänavakatete remonditööd» edukaks pakkumuseks järgmised pakkumused:
 1. osas 1 Tallinna Teede AS-i pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 95 500,00 eurot, millele lisandub käibemaks.
 2. osas 2 OÜ Viamer Grupp pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 35 625,00 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • tunnistada riigihanke «Tänavate ja tehnovõrkude ehitustööde omanikujärelevalve» edukaks pakkumuseks järgmised pakkumused:
 1. osas 1 AS-i Taalri Varahaldus pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 9 587,00 eurot, millele lisandub käibemaks.
 2. osas 2 AS-i Taalri Varahaldus pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 14 393,00 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • tunnistada riigihanke «Viljandi Paalalinna Kooli erilahendusega mööbel» edukaks pakkumuseks Baltic Interior OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 41 950,00 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistule aadressiga Reinu põik 6 hoonestusõiguse seadmine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistule aadressiga Reinu põik 4 hoonestusõiguse seadmine».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist