Viljandi Linnavalitsuse istungil 07.10.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • eakate hoolduskuludes osalemine;
  • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
  • lapse paigutamine asenduskoduteenusele.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada Viljandi Huvikooli õppetasud.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • anda kasutusluba OÜ Auto Kahrule kuuluvale hoonele aadressil Lille tänav 9;
  • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Vilja tn 15c asuva laohoone juurdeehituse ehitusprojekti koostamise aluseks;
  • anda detailplaneeringu etapiviisiliseks elluviimiseks nõusolek Tallinna tn 3 katastriüksuse jagamiseks kaheks katastriüksuseks;
  • kehtestada Viljandis kinnistute Riia mnt 58, Riia mnt 58a, Reinu tee T4 ja Reinu tee T5 ning osaliselt Reinu tee 48 ja Reinu tee T3 detailplaneering;
  • jagada detailplaneeringu elluviimiseks Viljandi linnale kuuluv Reinu tee T4 katastriüksus vastavalt detailplaneeringule kolmeks eraldiseisvaks katastriüksuseks;
  • võtta vastu kinnistu aadressiga Uku tn 19, detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-009) ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist