Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.03.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse poolt 13.04.2015 korraldusega nr 283 hoonele aadressil Tallinna tänav 8 välja antud ehitusluba;
  • kinnitada osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2019-01 «Laohoone püstitamine» aadressil Tähe tänav 13a ja anda ehitusloa taotlejale osaühing Formica Projekt ehitusluba ehitise püstitamiseks;
  • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Piiri 2a oleva puidutsehhi laienduse ja ümberehitusprojekti koostamise aluseks;
  • algatada krundi Oja tee 3a detailplaneering;
  • määrata Tartu 34 katastriüksuse uueks sihtotstarbeks elamumaa.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • lubada Ranna pst 3 hoonestusõiguse omanikul Tennisekeskus OÜ anda Nõmme Kaubandus OÜ kasutusse ligikaudu 48 m² suurune maa-ala, mida kasutatakse ajavahemikus 11.03.2019 - 30.09.2019 ja sinna rajatakse terrass koos kioskiga toidu, spordi- ja karastusjookide, jäätise jne müümiseks;
  • kinnitada maa kasutusse andmise tasumäärad;
  • korraldada riigihange «Tänavate ja tehnovõrkude ehitustööde omanikujärelevalve».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist