« Tagasi

Algab esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine

Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab 31. märtsini vastuvõtuavaldusi Viljandi linna munitsipaalkoolide – Jakobsoni kooli, Kesklinna kooli ja Paalalinna kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

Koolikohuslane on laps, kes 1. oktoobriks 2019 saab seitsmeaastaseks või kes on saanud eelnevalt käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse esimesse klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse tema õppima asumiseks kooli.

Kaare kooli saab õppima asuda vaid koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

Õpilaskohtade jaotamine

Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta ja koolide õppekohtade arvu, võimalusel eelistatakse sooviavaldusi õppida õdede-vendadega samas koolis. Vastavalt kehtivale vastuvõtukorrale eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal Viljandi linn. Kui kooli on soovijaid rohkem kui koolil on õppekohti, siis määrab komisjon sisseastujale kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades sealjuures neid, kelle registrikanne on varasem. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

Avalduste esitamine on korraldatud läbi Viljandi linna iseteeninduskeskkonna, mille kaudu on võimalik esitada linnavalitsusele elektrooniliselt taotlusi neil lapsevanemail, kelle lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas. Iseteeninduskeskkonna kaudu esitakse nii esimesse klassi astumise kui ka koolimineku toetuse taotlus. Keskkonda sisenemiseks tuleb veebilehel viljandi.ee valida ülamenüüst E-Teenused.

Teiste omavalitsuste laste esimesse klassi avaldused tuleb esitada selleks mõeldud avalduse blanketil, mis on kättesaadavad Viljandi Linnavalitsuse blankettide avariiulitel ja Viljandi linna kodulehel.

Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning määrab koolide nimekirjad tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Neile avaldustele, mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprillikuu jooksul avaldusel märgitud  e-postiaadressile.

30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning seejärel avalikustatakse need koolide veebilehtedel. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad need koolid, kus on vabu õpilaskohti. Maikuu jooksul toimuvad  koolides infokoosolekud.

Koolikohustuse edasilükkamine

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole. Viljandimaa kooliväline nõustamismeeskond asub aadressil Kauba tänav 12, Viljandi, telefon 735 0700, e-postiaadress rajaleidja@rajaleidja.ee

Koolimineku toetus

Esimest korda Viljandi linna kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit 2019, on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 100 eurot. Toetus makstakse välja avalduses märgitud arveldusarvele.

Lisainfo: haridusspetsialist Maie Joala, 435 4764, maie.joala@viljandi.ee