Üliõpilase sotsiaalne toetus

 

Kirjeldus

Vähekindlustatud perede üliõpilaste sotsiaalset toetust makstakse üliõpilase isikliku avalduse alusel kui:

  • üliõpilase Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn ja kes õpib Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi litsentsi omavas kõrgkoolis;
  • üliõpilase leibkonna kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (300 eurot pere esimene liige, 240 eurot iga järgnev täisealine liige ning 360 eurot iga alaealine liige). Eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.
  • üliõpilase viimase semestri õpitulemused on hinnete keskmisena vähemalt hea (sügisesel taotlusel võetakse esmakursuslastel arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine hinne)

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Üliõpilase sotsiaalse õppetoetuse suurus 45 kuni 80 eurot määratud perioodi kuu kohta.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 30.12.2019 nr 598 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 26.10.2020 nr 465 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse juht
Karin Kiis
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Toetuse taotlemiseks peab esitama vormikohase avalduse: PDF

Taotlusi võetakse vastu 2 korda aastas:

  • septembrikuu jooksul (kuu viimaseks päevaks), kusjuures toetus määratakse septembri-detsembrikuude eest;
  • veebruarikuu jooksul (kuu viimaseks päevaks) talvise semestri õpitulemuste põhjal ning toetus määratakse jaanuari-maikuude eest.

 

Vastuvõtt: ruum 2, E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

Üliõpilasel tuleb esitada vormikohane avaldus: PDF RTF

Avalduse juurde tuleb lisada:

  • kõikide pereliikmete kolme viimase kuu pangakontoväljavõtted ja eluasemekulude arved;
  • tõend kõrgkoolis õppimise kohta (sh. info õppevormi kohta);
  • hinneteleht viimase semestri õpitulemuste kohta (esmakursuslastel sügisesel taotlusel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia)

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsusest teavitatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.