Toimetulekutoetust saanud pere laste koolimineku toetus

 

Kirjeldus

Toetust antakse jooksval kalendriaastal toimetulekutoetust saanud peredele, kelle Eesti Rahvasikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn ja kelle kuni 19- aastased (k.a) lapsed käivad ülharidus- või kutseõppeasutuses.

Toetust ei maksta linnavalitsuse poolt makstavat esmakordselt kooli mineva lapse toetust saanud lapsele

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Toetuse suurus 35 kuni 50 eurot.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 18.12.2017 nr 623 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine ja teenuse taotlemise avalduse vormi kinnitamine''

Kontaktisik

Toetuste spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus. Avaldusi võetakse vastu septembrikuu jooksul.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 5.

Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11; 13-16

Vajaminevad dokumendid

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.