Info ja uudised sotsiaaltöös

* Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele ning nende esindajatele. Teenuse raames on võimalik tööealistel inimestel saada tasuta nõustamist nii taotlemise protsessi osas, otsuse sisu mõistmisel kui ka vaide koostamisel. Nõustamine toimub nii kohtumiste, telefoni kui ka e-kirjade teel. Täpsem info on alljärgnevas kirjas ning lisatud ka eraldi manusesse. Eraldi infoleht koos kõige olulisema infoga on ka teenusele pöördujale.

Lisaküsimuste korral kirjutage julgesti - epikoda@epikoda.ee või helistage 661 6614.

 

* Üksi elavale vanaduspensionärile hakatakse maksma kord aastas 115 eurot. Toetust hakkavad saama inimesed, kes on enne toetuse väljamaksmist elanud kuus kuud üksi. Andmed võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september kohta ning toetus makstakse välja oktoobrikuus. Toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta, samuti ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.

Pensionär ei pea toetust ise taotlema,  sotsiaalkindlustusamet määrab toetuse pärast andmete kontrollimist. Täpsem info Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadusest.

 

 * Riigipoolsele ravikindlustusele on õigus seaduslikus abielus oleval kindlustatud isiku (k.a pensionäri) ülalpeetaval abikaasal, kellel on vanaduspensionieani vähem kui viis aastat. Täpsem info Eesti Haigekassa koduleheküljelt.

 

Alates 2018. aasta algusest hakkab kehtima täiendav soodustus suurte ravimikuludega inimestele. Täiendavat ravimihüvitist  saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot (siiani sai seda alates 300-eurosest aastasest kulust). 

 

Alates uuest aasta  on täiendav ravimihüvitis automaatne, kindlustatud inimene saab lisasoodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi väljaostmisel apteegis ja haigekassale avaldust esitada ei ole vaja. Täpsem info Eesti Haigekassa koduleheküljelt.

 

* 1. jaanuarist 2017 käivitub uus elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine, üldjuhul saja euro suurune elatisraha, kui elatisabi saamise eeltingimused on täidetud. Täpsem info Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt.

 

* Alkoholitarvitamise häire kabinet pakub „Kainem ja tervem Eesti" programmi raames abi alkoholiprobleemidega inimestele. Ravile minekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele. Rohkem infot Viljandi Haigla koduleheküljelt.

 

 

Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet informeerib alljärgnevatest võimalustest, kuid ei vastuta pakutavate teenuste kvaliteedi eest.

 

  • Abi kodutöödes ja asjaajamisel

* MTÜ Teeme ja Viljandi Maanaiste Ühendus (VMNÜ) on koos moodistanud VMNÜ grupi "Koduseltsiline". Grupp pakub seltsilise teenust (seltsidaam + koduabiline). Täpsem info MTÜ Teeme koduleheküljelt.  

 

* MTÜ Helpific viib kokku puudega abivajajad ja vabatahtlikud abistajad. Eelkõige on see mõeldud ühekordsete lühiajaliste abisoovide täitmiseks, näiteks saab abiline aidata minna arsti juurde, käia poes või ka minna kaasa kontserdile. Täpsem info MTÜ Helpifik koduleheküljelt.

 

* Vanora on noorte poolt loodud õpilasfirma, mille eesmärgiks on luua sild noorte ja vanemaealiste vahel. Vanora pakub tööd aktiivsetele noortele, kes aitaksid eakaid igapäevastes toimetustes, et muuta eakate elu lihtsamaks ja elurõõmsamaks. Täpsem info Vanora koduleheküljelt.

 

  • Tugiisiku teenus

OÜ Keerub pakub asendushoolduselt, hooldusperest või eestkostelt lahkuvatele noortele tugiisiku teenust. Teenust pakutakse nii eesti- kui ka vene keeles. Täpsem info OÜ Keerub koduleheküljelt.

 

  • Õigusalane abi

Tasuta õigusnõustamise teenust erivajadusega inimestele üle Eesti pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB). Lisainfot leiab Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljelt.

* Esmast õigusabi leiab ja saab küsida käepäraselt JURIST AITAB koduleheküljelt.

*Töötuna või tööotsijana arvel olles saab võlanõustamist Eesti Töötukassast (muu hulgas saab ka sõltuvusnõustamist ja psühholoogilist nõustamist). Nõustamisteenuseid võimaldatakse registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele. Kui soovite minna nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

 

  • Omastehoolduse nõustamiskabinet- asjatundlik nõuanne ja igakülgne toetus!

Omastehoolduse nõustamiskabinet alustab tööd Viljandis Maramaa Kliinikus, Maramaa puiestee 5. Kabinet on avatud alates 20. aprillist igal neljapäeval kella 13.00- 16.00, hea oleks ette teatada ja täpsustada vastuvõtuaeg e- posti teel: info@omastehooldus.eu või telefonil 5068822.  Nõustamine on omastehooldajale tasuta, tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Omastehooldus, koduleht: http://www.omastehooldus.eu/