Üliõpilase sotsiaalne toetus

04.04.17
 

Kirjeldus

Vähekindlustatud perede üliõpilaste sotsiaalset toetust makstakse üliõpilase isikliku avalduse alusel kui:

  • üliõpilase Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn ja kes õpib Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi litsentsi omavas kõrgkoolis;
  • üliõpilase leibkonna kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (2017. aastal 260 eurot pere esimese liikme ning alaealise lapse kohta ning 208 eurot pere teise ja enama täisealise liikme kohta). Eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.
  • üliõpilase viimase semestri õpitulemused on hinnete keskmisena vähemalt hea (sügisesel taotlusel võetakse esmakursuslastel arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine hinne)

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Üliõpilase sotsiaalse õppetoetuse suurus 45 kuni 80 eurot määratud perioodi kuu kohta.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 76  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 13.03.2017 nr 101 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine ja toetuse taotlemise avalduste vormide kinnitamine''

Vastutaja

Toetuste spetsialist
Karin Kiis
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Toetuse taotlemiseks peab esitama vormikohase avalduse

Taotlusi võetakse vastu 2 korda aastas:

  • septembrikuu jooksul (kuu viimaseks päevaks), kusjuures toetus määratakse septembri-detsembrikuude eest;
  • veebruarikuu jooksul (kuu viimaseks päevaks) talvise semestri õpitulemuste põhjal ning toetus määratakse jaanuari-maikuude eest.

 

Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11 ja 13-16

Vajaminevad dokumendid

Üliõpilasel tuleb esitada vormikohane avaldus avalduse juurde tuleb lisada:

  • kõikide pereliikmete kolme viimase kuu pangakontoväljavõtted ja eluasemekulude arved;
  • tõend kõrgkoolis õppimise kohta (sh. info õppevormi kohta);
  • hinneteleht viimase semestri õpitulemuste kohta (esmakursuslastel sügisesel taotlusel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia)

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.