Ühekordne sotsiaaltoetus

05.01.21

 

Kirjeldus

Ühekordset toetust makstakse peredele, kelle:

 • Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn;
 • kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (esimesele pereliikmele 300 eurot, igale järgnevale  täisealisele liikmele 240 eurot ja igale alaealisele liikmele 360 eurot). 
 • eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.
 • elu on ettenägematute kulutuste tõttu sattunud raskesse majanduslikku olukorda.

Toetus hädavajalike kulude osaliseks hüvituseks (arvesse võetakse taotluse esitamise eelsel kolmel kalendrikuul tehtud kulutused):

 • retseptiravimite ja ravikulude osaliseks hüvitamiseks (vajalik arsti tõend visiitide kohta);
 • prillide ja mitmesuguste hädavajalike abivahendite kulude osaliseks hüvitamiseks;
 • sagedasel raviprotseduuridel käimisel transpordikulude osaliseks hüvitamiseks (vajalik arsti tõend visiitide kohta);
 • muudel avariist või õnnetusest tekkinud rasketel juhtudel.

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Ühekordse toetuse määr toimetuleku parandamiseks, terviseprobleemide lahendamiseks ja muude hädavajalike kulutuste osaliseks toetamiseks kuni 150 eurot. Sotsiaalkomisjon võib kaalutlusõiguse alusel määrata põhjendatud abivajadusest tingituna suurema toetuse.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 26.10.2020 nr 465 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik

Toetuste spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 536 8281

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus, mille saab veebist või Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 6.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

 • vormikohane avaldus: PDF RTF
 • rasket olukorda põhjustanud kulutuse dokumendid (hambaravi osalise hüvitamise puhul kolme teenusepakkuja hinnakalkulatsioon);
 • kõigi leibkonnaliikmete kolme möödunud kuu netosissetulekuid tõendavad dokumendid (sh pangakontode väljavõtted) ja eluasemekulude arved.

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Hüvitise andja otsustab hüvitise andmise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või muu hüvitisele õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest.

Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotlusel märgitud pangakontole või teenust osutava isiku või asutuse pangakontole. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.